Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 267. st. 1. i čl. 268. toč. 3. /sada čl. 298. i 299. st. 1. toč. 6.. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Sud ne može odrediti privremenu mjeru kojom se ne postiže svrha osigura­nja potraživanja.

 

Potraživanje se ne može osigurati tako da se dužniku one­mogući obavljanje djelatnosti koja je predmet njegovog poslovanja.

 

"Predložena privremena mjera u osnovi ide za tim da se protustranci ne onemogući obavljanje osnovne djelatnosti zbog koje je osnovana. Vjerov­nik naime predlaže da sud dužniku stambenoj zadruzi zabrani provođenje ud­ruživanja sredstava za kupnju stanova, garaža i poslovnog prostora. Prema odredbi čl. 267. st. 1. Zakona o izvršnom postupku radi osiguranja nenovča­nog potraživanja može se odrediti privremena mjera ako je vjerovnik učinio vjerojatnim postojanje potraživanja i opasnost da će se inače ostvarenje potraživanja spriječiti ili znatno otežati, a prema odredbi st. 2. istog zakon­skog člana, privremena se mjera može odrediti i kad vjerovnik učim vjero­jatnim da je mjera potrebna da bi se spriječila upotreba sile ili nastanak nenadoknadive štete. Prema podacima iz spisa proizlazi da predlagatelj od tuženika zahtijeva ispunjenje obveze iz ugovora (predlagatelj uz ovaj spis nije priložio kopiju navodne tužbe, a niti je dostavio u ovaj spis obavijest o pokretanju parnice, premda je prijedlog za izdavanje privremene mjere pod­nio još 20. 11. 1990.), pa kada bi se i uzelo da je predlagatelj učinio vjero­jatnim postojanje svog potraživanja, ne može se uzeti da je učinio vjero­jatnim i postojanje opasnosti da će se bez izdavanja predložene privremene mjere ostvarenje njegova potrazivanja spriječiti ili znatno otežati. Napro­tiv, prije se može reći da bi protustranka ako prestane udruživati sredstva za izgradnju ovog objekta, time spriječiti ili znatno otežati eventualno tuži­teljevo potraživanje na izvršenje ugovora, te istovremeno pričiniti štetu objema strankama. Dakle, predložena privremena mjera ne postiže svrhu osiguranja eventualnog predlagateljevog nenovčanog potraživanja, a u smislu odredbe čl. 268. toč. 3. Zakona o izvršnom postupku. Naprotiv, zabranom protustranci da udružuje sredstva za kupnju stanova, garaža i poslovnog prostora u nave­denom poslovno-stambenom objektu, protustranci se onemogućava ispunje­nje njezinih obveza iz zaključenog ugovora, te se na taj način nanosi šteta ne samo protustranci nego i predlagatelju, a svakako i onim osobama koje su već ranije udružila svoja sredstva."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-765/92 od 31. ožujka 1992.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr