Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 298. u svezi čl. 296. st. 2.

Predlagatelj osiguranja ne mora učiniti vjerojatnim postojanje subjek­-tivne opasnosti, ukoliko bi predloženom privremenom mjerom protiv­nik osiguranja pretrpio samo neznatnu štetu.

 

"Rješenjem broj od 3. srpnja 1998. godine Trgovački sud u R. odredio je privremenu mjeru kojom se zabranjuje tuženiku (protivniku osiguranja) otuđenje, opterećenje ili bilo kakvo raspolaganje motornom brodicom tipa BM-5 dužine preko svega 9,60 m, širine 3,20 m i visine 1,30 m, deplasma­na 2,5 T sa ugrađenim dizel motorom tipa General motors i svom opremom, oduzimanjem te brodice od tuženika ili bilo koje treće osobe u čijem posjedu se zatekne i povjeravanje na čuvanje tužitelju. Nadalje, je naloženo Lučkim kapetanijama i njihovim ispostavama na području Repu­blike Hrvatske da se suzdrže od upisa brodice u očevidnik brodica.

 

Protiv tog rješenja žalbu je izjavio tuženik.

Žalba nije osnovana.

 

Tuženik ne osporava činjenicu da su stranke sklopile ugovor o djelu, tako što je on prihvatio ponudu tužitelja - narudžbu broj 1018/87 od 11. 6. 1997. godine, a temeljem kojeg ugovora je preuzeo obvezu izgraditi bro­-dicu tipa BM-5, dužine preko svega 9,60 m, širine 3,20 m, visine 1,30 m i deplasmana 2,5 T.

 

Prema čl. 600. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 91 /96 - dalje ZOO), ugovorom o djelu izvođač se obve­-zuje obaviti određeni posao, a naručitelj se obvezuje platiti naknadu. Iz­vođač je dužan naručitelju predati izrađenu ili popravljenu stvar (čl. 613. st. 1. ZOO). Tuženik u žalbi ističe da je mogao odustati od ugovora, što nije učinio, ali je već završenu, a neisporučenu brodicu, predao drugom naručitelju. Tuženi je dakle priznao činjenicu da je posao obavio, pa je temeljem čl. 613. st. 1. ZOO, nastala njegova obveza predaje izrađene stvari naručitelju (tužitelju).

 

Prema čl. 298. Ovršnog zakona (OZ) radi osiguranja nenovčane tražbine može se odrediti privremena mjera ako predlagatelj osiguranja učini vjero-jatnim postojanje svoje tražbine te opasnost da bi bez takve mjere pro-­tivnik osiguranja spriječio ili znatno otežao ostvarenje tražbine, a osobito time što bi promijenio postojeće stanje stvari, ili ako učini vjerojatnim da je mjera potrebna da bi se spriječilo nasilje ili nastanak nenadoknadive štete koja prijeti.

 

Kako sam tuženik priznaje postojanje ugovora i činjenicu da je brodicu izgradio, to je tužitelj učinio vjerojatnim postojanje svoje nenovčane traž-bine tj. da mu tuženik preda izgrađenu brodicu.

Predlagatelj osiguranja ne mora dokazivati postojanje opasnosti ako učini vjerojatnim da bi predloženom mjerom protivnik osiguranja pretrpio samo neznatnu štetu (čl. 298. st. 2. u svezi čl. 296. st. 2. OZ). Predloženom i određenom privremenom mjerom tuženi ne trpi štetu. Kako postoji njego­va obveza predati brodicu tužitelju, to je očito ne može ni otuđiti ni opte­-retiti, pa ne može pretrpjeti štetu time što mu je zabranjeno nešto što inače i nije ovlašten učiniti."

VTS RH Pž-3905/98 od 13. siječnja 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr