Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 265. /sada čl. 296. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Neosnovan je prijedlog dužnika za izdavanje privremene mjere, obzirom da nije ispunjena jedna od dviju kumulativno određenih pretpostavki za osiguranje privremenom mjerom (vjerojatnost postojanja tražbine).

 

Ne može se izdati privremena mjerom po prijedlogu kojim predlagatelj tražiti da sud zabrani provo­đenje prisilnog izvršenja.

 

"Prvostupanjski je sud pogrešno primijenio materijalno pravo kada je na temelju prikazana činjeničnog utvrđenja usvojio tužiteljev zahtjev za izdavanje privremene mjere. Pretpostavke za određivanjem privremene mjere za osiguranje novčanog potraži­vanja kakav je konkretni slučaj jesu: 1. ako je vjerovnik učinio vjerojatnim postojanje svojega novčanog potraživanja i 2. opasnost da će bez takve mjere dužnik spriječiti ili znatno otežati naplatu potraživanja time što će svoju imovinu, odnosno svoja sredstva otuđiti, prikriti ili na drugi način raspolagati njima (čl. 265. st. 1. Zakona o izvršnom postupku NN 53/91 i 91/92). U konkretnome slučaju postoji novčano potraživanje APZ tuženika prema tužitelju radi naplate 80.470 USD spp, temeljem pravomoćne i izvršne presude Trgovačkog suda u Z. broj P-4158/92. Pravomoćna i izvršna sudska presuda sprečava da se o presuđenoj stvari ponovno sudi pred sudom, autoritativno regulira pravne odnose među parničnim strankama, te treba smatrati istinitim sve što je presuđeno. Tužitelj ne postavlja tužbeni zahtjev pred sudom da bi se utvrdilo da ima novčano potraživanje ili da mu tuženik nešto plati. Tužitelj se protivi rješenju u izvršnome predmetu broj I-1494/94 u kojem je dužnik. Ishod navedena izvršnog postupka nije pravno odlučan u pogledu ocjene izdavanja predložene privremene mjere. Naime, u konkretnome slučaju nije ispunjen osnovni uvjet da je tužitelj učinio vjerojatnim postojanje svojega novčanog potraživanja prema tuženiku, već pravomoćna presuda Trgovačkog suda u Zagrebu broj P-41 58/92 upućuje na suprotno, odnosno na postojanje novčanog potraživanja tuženika prema sadašnjem tužitelju.

 

Vjerovnik u biti ovom privremenom mjerom želi spriječiti provođenje postupka prisilnog izvršenja. To, međutim, nije moguće. Izvršni se postupak odvija po pravilima iz ZIP-a i u tom se postupku vjerovnik može koristiti pravnim sredstvima koja mu stoje na raspolaganju. Ako zatraži da se izvršenje proglasi nedopuštenim, onda može predložiti odgodu izvršenja, što je on i učinio. Nije međutim dopušteno da sud odlukom donesenom u drugom postupku sprečava odvijanje izvršnog postupka."

VTS RH, Pž-1888/95 od 6. lipnja 1995.
mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr