Zakon o sudovima (NN br. 3/94, 75/95, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00, 67/01, 101/03 i 117/03) Članak 16. st. 1. toč. 3b) i 19. st. 1. toč. 5. /nakon Novele broj 117/03 - čl. 16. toč. 3b) i čl. 19. toč. 3. ZS-a/

Za odlučivanje o prijedlogu za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini nadležan je sud koji vodi javnu knjigu u kojoj treba provesti upis. Kako su općinski sudovi nadležni za vođenje zemljišnih knjiga, to su isti i stvarno nadležni za provedbu mjere osiguranja prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini.

 

Zakon o sudovima nije predvidio atrakciju nadležnosti za postupak ovrhe za slučaj da se nad jednom od stranaka u ovršnom postupku vodi stečajni postupak.

 

"O prijedlogu za osiguranje odlučio je trgovački sud iako je za postupanje po takvom prijedlogu bio nadležan općinski sud. Odredbe o nadležnosti trgovačkih sudova za postupanje u ovršnim postupcima, te postupcima osiguranja tražbina sadržane su u Zakonu o sudovima (NN br. 3/94, 100/96 i 129/00). Odredbom čl. 19. st. 1. toč. 5. propisano je da trgovački sudovi rješavaju i provode izvršenje odluka koje su donijeli u prvom stupnju, kao i sporove koji nastanu tijekom i povodom izvršenja tih odluka, a provođenje izvršenja na nenovčanim sredstvima izvršenika mogu povjeriti općinskom sudu. Također je propisano da provode i osiguranje dokaza za postupke za koje su inače nadležni, te provode postupak priznanja i izvršenja inozemnih sudskih odluka, te arbitražnih odluka, određuju i provode izvršenja na temelju vjerodostojne isprave u pravnim stvarima u kojima bi inače bili nadležni suditi sukladno čl. 19. st. 1. toč. 1. Zakona o sudovima, te obavljaju i druge poslove određene zakonom. Ove odredbe primjenjuju se, ako nekim propisom drugačije nije određeno. Zakon o sudovima nije predvidio atrakciju nadležnosti za postupak ovrhe za slučaj da se nad jednom od stranaka u ovršnom postupku vodi stečajni postupak.

 

Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96 i 29/99) kao specijalni propis glede nadležnosti u odnosu na Zakon o sudovima propisao je u čl. 257. da je za odlučivanje u prijedlogu za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini nadležan i sud koji vodi javnu knjigu u koju treba provesti upis. Za provedbu osiguranja nadležan je sud koji vodi javnu knjigu za tu nekretninu. Zemljišne knjige pak vode općinski sudovi sukladno odredbi čl. 16. st. 1. toč. 3b. Zakona o sudovima. Naprijed citirana odredba predstavlja ne samo odredbu o mjesnoj nego i odredbu o stvarnoj nadležnosti, pa se kao specijalni propis u odnosu na odredbe Zakona o sudovima ima primijeniti pri utvrđivanju nadležnosti u postupcima osiguranja prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini."

VTS RH, Pž-3914/00 od 3. listopada 2000.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr