Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 67.

OBUSTAVA OVRHE

 

Ovrha će se obustaviti po službenoj dužnosti ako je ovršna isprava pra­vomoćno ukinuta, preinačena, stavljena izvan snage ili je na drugi na­čin određeno da je bez učinka.

 

Općinski sud nije ovlašten izdavati privremenu mjeru zabrane postu­panja po pravomoćnoj i ovršnoj presudi tgovačkog suda, te takva mje­-ra nije razlog za obustavu ovrhe.

 

"Nije u pravu ovršenik kada ističe da je ovrha po citiranim krivotvorenim bankarskim garancijama zbog privremene mjere Općinskog suda u S. postala nemoguća čime su se stekli uvjeti za obustavu ovrhe teme­Ijem odredbe članka 67. st. 2. i 3. Ovršnog zakona. Prema odredbi čl. 67. st. 1. Ovršnog zakona postupak ovrhe će se obustaviti po službenoj dužnosti, ako je ovršna isprava pravomoćno ukinuta, preinačena, poništena, sta­v-ljena izvan snage ili je na drugi način određeno da je bez učinka odnosno, ako potvrda o ovršnosti bude ukinuta. Prema stavku 2. istog članka nave­-deno je da će se ovrha obustaviti ako je postala nemoguća i ako se iz drugih razloga ne može provesti. U ovom konkretnom slučaju postoji pra­-vomoćna i ovršna presuda Trgovačkog suda u Z. od 29. travnja 1997. godine, koja nije niti ukinuta niti preinačena, niti poništena, niti stav-­ljena izvan snage, pa se spomenuta odredba članka 67. Ovršnog zakona ne može primijeniti.

 

Ovršenik u žalbi nije iznio niti jedan žalbeni razlog predviđen u članku 46. Ovršnog zakona i doveo u pitanje pravilnost pobijanog rješenja. Rješenje o privremenoj mjeri koje je izdao Općinski sud u S. ne može imati utjecaja na pravomoćnu i ovršnu presudu Trgovačkog suda u Z."

VTS RH, Pž-301/99 od 9. veljače 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr