Zakon o izvršnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 39. st. 5., čl. 244. 245. i 262 . /sada čl. 38. st. 7., 39, 253, 254 i 292. Ovršnog zakona, Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03/

Sud provodi izvršenje po službenoj dužnosti, što znači da i postupak osigu­ranja prelazi iz stadija određivanja privremene mjere u stadij njezinog pro­vođenja bez posebnog zahtjeva vjerovnika. Takav zahtjev sadržan je u pri­jedlogu za određivanje privremene mjere.

 

"Pravilno vjerovnik navodi u žalbi da podneskom od 31. svibnja 1992. nije podnio prijedlog za određivanje privremene mjere jer je o tom prijed­logu rješenjem broj P-863/87 od 28. siječnja 1992. već odlučio Općinski sud u S., pred kojim je pokrenut parnični postupak, kao mjesno nadležan sud za određivanje privremene mjere temeljem č1. 262. st. 2. ZIP-a.

 

Nema, međutim, osnove da vjerovnik koji je podnio prijedlog za odre­đivanje privremene mjere ponovno podnese prijedlog, ovaj put za provođenje već određene privremene mjere i to drugom sudu, u ovom slučaju registarskam sudu, koji bi zbog prirode određene privremene mjere trebao provesti privremenu mjeru.

 

Naime, sud provodi izvršenje po službenoj dužnosti, što znači da se i postupak osiguranja (arg. iz čl. 244. u svezi sa čl. 245. ZIP-a) pomjera iz stadija određivanja privremene mjere u stadij provođenja privremene mjere bez posebnog zahtjeva vjerovnika jer je prijedlog za provođenje privremene mjere već sadržajno istaknut u prijedlogu za određivanje privremene mjere. Takav zaključak proizlazi iz odredbe č1. 39. st. 5. ZIP-a prema kojem ako sud koji je donio rješenje o izvršenju nije nadležan za provođenje izvršenja, uputit će svoje rješenje o izvršenju nadležnom sudu radi dostave tog rje­šenja i provođenja rješenja. Citirana zakonska odredba primjenjuje se i u postupku osiguranja tj. postupku odredivanja privremene mjere (čl. 244. i 245. ZIP)."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1867/92 od 22. rujna 1992.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr