Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 19. Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01 i 117/03) Članak 16.

Postupanje u izvanparničnom postupku po prijedlogu predlagatelja brodara da se proda teret radi naplate potraživanja iz osnova ugovora o prijevozu i uskladištenja prevezenog tereta ne spada u sudsku nad­ležnost.

 

Prodaju tereta obavlja brodar javnom dražbom, a jedino je ov­-laštenje suda primiti preostalu svotu u sudski polog.

 

"Ispitujući pobijano prvostupanjsko rješenje u smislu odredbe čl. 365. Za­kona o parničnom postupku (ZPP) ovaj sud nalazi da u donošenju pobijanog rješenja nisu počinjene bitne povrede odredaba postupka. Prvostupanjski sud pravilno je primjenio odredbu čl. 16. Zakona o parničnom postupku kada je, po službenoj dužnosti, ocijenio da rješavanje ovog predmeta ne spada u sudsku nadležnost. Zato se sud pravilno oglasio nenadležnim, uki­-nuo provedene radnje i odbacio prijedlog za provođenje javne dražbe. Predlagatelj "J." d.d. Split kao brodar predlaže prodaju tereta javnom draž-­bom uz tvrdnju da je po četirima teretnicama izvršio prijevoz robe - huma­-nitarne pomoći i medicinske opreme za primatelja u Zagrebu, time da se teret imao iskcrati u luci Rijeka. Primatelj po teretnicama nije se javio pri iskrcaju tereta, pa je brodar tražio uputu od krcatelja odnosno naručitelja za daljnje manipuliranje robom. Kako upute nije bilo, tvrdi sam predlaga-­telj, roba je iskrcana u luci Rijeka sukladno čl. 548. Pomorskog zakonika (Narodne novine br. 17/94, 74/94 i 43/96). Kod ovakvih tvrdnji samog predlagatelja pravilno je prvostupanjski sud ocijenio da je postupak proda-­je tereta ovlašten provesti brodar u smislu odredbe čl. 556. Pomorskog zakonika. Ova odredba, naime, propisuje da brodar može prodati teret ili dio tereta ako je to potrebno za podmirenje tražbine u svezi sa vozarinom, te ostalim tražbinama koje proistječu iz ugovora o prijevozu, a takve su i tražbine u svezi sa skladištenjem robe u luci iskrcaja. Prodaja tereta obavlja se javnom dražbom, a jedino ovlaštenje suda koje proizlazi iz odredaba Pomorskog zakonika je da primi u polog svotu koja ostane iz postignute prodaje, nakon što brodar odbije svoje tražbine u vezi sa prijevozom tereta, te u vezi sa čuvanjem i prodajom tereta. Odredbe Pomorskog zakonika predstavljaju lex specialis u odnosu na opće odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN br. 53/91, 73/91, 3/94 i 7/96). Pomorski zakonik naime nije pružio mogućnost da sud umjesto brodara po njegovom prijedlogu izvrši prodaju tereta javnom dražbom."

VTS RH, Pž-3111/98 od 13. listopada 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr