Ovršni zakon (Narodne novine br. 57/96, 29/99, 42/00 i 173/03) Članak 8. i 19. Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01 i 117/03) Članak 134. st. 1.

Dostava rješenja o ovrsi fizičkoj osobi - registriranom obrtniku obavlja se predajom rješenja o ovrsi osobi ovlaštenoj za primanje pismena ili radniku koji se zatekne u poslovnoj prostoriji.

 

"Prema odredbi čl. 8. Ovršnog zakona, pravnoj osobi koja je upisana u odredeni sudski ili drugi upisnik dostava se obavlja na adresu navedenu u prijedlogu. Prema st. 2. istog članka odredbe st. 1. se primjenjuju i na fizičke osobe koje obavljaju određenu upisanu djelatnost kad se tim oso­-bama dostava obavlja u vezi s tom djelatnošću. Prema odredbi čl. 19. st. 1. Ovršnog zakona u ovršnom postupku se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, a prema čl. 134. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. 53/91 i 91/92) dostava se oba­v-lja predajom pismena osobi ovlaštenoj za primanje pismena ili radniku koji se zatekne u uredu odnosno poslovnoj prostoriji. Pošto je prvostupanj­ski sud utvrdio da je rješenje o ovrsi primila supruga, kao zaposlenik ovr­šenika i jedna od osoba ovlaštenih za primanje pismena, to i ovaj sud nalazi da je rješenje o izvršenju broj od 9. IV. 1997. godine dostavljeno sukladno odredbama zakonskih propisa, te da nije osnovan prijedlog ovr­-šenika za ukidanje klauzule pravomoćnosti ovoga rješenja. Stoga je valjalo temeljem odredbe čl. 380. toč. 2. ZPP-a žalbu odbiti i riješiti kao u izreci."

VTS RH, Pž-2451/98 od 1. rujna 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr