Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 ) Članak 19. Članak 867. st. 6. Pomorskog zakonika

Izvršenje i osiguranje na brodu i teretu na brodu određuju i provode trgo­vački sudovi nadležni za pomorske sporove.

 

"Pobijanim rješenjem prvostupanjski Trgovački sud u Rijeci oglasio se stvarno nenadležnim za postupanje u ovom predmetu s time da će se po pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Op­ćinskom sudu u Rijeci.

 

U obrazloženju je navedeno slijedeće.

 

Sud je u ovom predmetu dana 5. I. 1994. godine donio rješenje kojim je odbio predlagatelja-vjerovnika s prijedlogom za izdavanje privremene mjere zabrane korištenja i raspolaganja brodom "G".

 

Po žalbi predlagatelja Visoki trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje broj Pž-199/94 kojim je ukinuto rješenje prvostupanjskog suda i predmet vraćen tome sudu na ponovni postupak.

 

U međuvremenu došlo je do stupanja na snagu Zakona o sudovima (NN m3/94), u kojem je, u članku 16. st. 1. toč. 3/A za postupanje u ovakvim pred­metima utvrđena stvarna nadležnost općinskih sudova, tim više što u članku 19. st. 1. toč. 4., 5. i 6. Zakona o sudovima nije utvrđena nadležnost trgovačkih sudova za postupanje u ovim predmetima, pa je u povodu su­koba nadležnosti izazvanog od strane Općinskog suda u Rijeci u predmetu broj R-I-16/94 Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu donio rješenje broj GR-24/1994-2 kojim je utvrdio stvarnu nadležnost Općinskog suda u Rijeci. Temeljem odredbe 61. 19. Zakona o sudovima (NN 3/94) i spomenutog stajališta Vrhovnog suda Republike Hrvatske Zagreb izraženog u tamo spo­menutom predmetu, valjalo je riješiti kao u izreci po čl. 21. st. 1. ZPP-a. Protiv tog rješenja podnio je pravodobno žalbu vjerovnik predlagatelj i predložio da se ukine zbog pogrešne primjene odredaba Zakona o sudo­vima. U obrazloženju žalbe je navedeno da žalitelj smatra da je za postupa­nje u ovoj pravnoj stvari nadležan Trgovački sud u Rijeci. Ovo iz razloga, što se radi o osiguranju novčanog potraživanja na brodu, dakle o postupku osiguranja na brodu, za koji postupak je stvarno nadležan Trgovački sud u Rijeci po čl. 867. st. 6. Pomorskog zakonika, pa se zato predlaže da se pobi­jano rješenje ukine.

 

Žalba je osnovana.

 

U odredbi čl. 867. st. 6. Pomorskog zakonika (NN RH broj 17 od 7. ožujka 1994. godine) propisano je da: "izvršenje i osiguranje na brodu i teretu na brodu određuju i provode trgovački sudovi nadležni za pomorske sporove". Odredbe Pomorskog zakonika su u odnosu na odredbe Zakona o sudovima specijalne odredbe, a ujedno se napominje da je to i Zakon koji je stupio na snagu poslije stupanja na snagu Zakona o sudovima (lex posterior de rogat legi priori).

 

Nezavisno od iznesenog napominje se da se i te odredbe koje su spo­menute u Zakonu o sudovima a na koje se pozivaju prvostupanjsko rješenje i Vrhovni sud Republike Hrvatske po mišljenju ovoga vijeća greškom ušla je u tekst normi Zakona o sudovima, jer je problematika pomorskog plovid­benog prava u domeni izvršenja i osiguranja na brodovima po principu sedes materiae u kompetenciji specijaliziranih sudova kao što su trgovački su­dovi."

VTS RH, Pž-1175/94 od 19. trav­nja 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr