Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 ) Članak 19. toč. 1b. Članak 448. st. 2. i 867. st. 6. Pomorskog zakonika

Spor o naknadi za radove na brodu jeste plovidbeni spor za koji je stvarno nadležan trgovački sud.

 

"Predmet spora su novčana potraživanja tužitelja, koja se odnose na naknadu za radove izvedene na brodovima tuženika, uz istodobni prijedlog za izdavanje privremene mjere zabrane isplovljavanja tuženikova broda, a radi osiguranja tih novčanih potraživanja.

 

Pri odlučivanju o takvom tužbenom zahtjevu kao i o mjeri osiguranja, primjenit će se plovidbeno pravo, budući se radi o radovima na brodu (po­pravak ili preinaka broda), a ne radno pravo, jer se ne radi o sporu u svezi s radnim odnosom.

 

Kako, sukladno odredbi 61. 17. st. 1. ZPP-a, svaki sud tijekom cijelog postupka, po službenoj dužnosti, pazi na stvarnu nadležnost, ovaj je drugo­stupanjski sud istu utvrdio temeljem odredbi Zakona o sudovima (NN 3/94) i Pomorskog zakonika (NN 17/94).

 

Naime, u čl. 19. toč. lb. Zakona o sudovima određena je nadležnost tr­govačkih sudova za sve sporove koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i unutarnjim vodama, te u sporovima na koje se primjenjuje plovid­beno pravo, pa kako se konkretno radi o takvom sporu, a sukladno čl. 448. st. 2. Pomorskog zakonika, tada je stvarna nadležnost trgovačkih sudova i nakon stupanja na snagu novih zakona, nedvojbena.

 

U svezi postupka osiguranja, a glede stavljenog prijedloga izdavanja pri­vremene mjere, nadležnost trgovačkih sudova određena je čl. 867. st. 6. Po­morskog zakonika."

VTS RH, Pž-956/94 od 29. ožuj­ka 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr