Zakon o sudovima ("Narodne novine" br. 3/94 i 75/95) Članak 19. st. 1. toč. 1a.

Za suđenje u sporu između odvjetnika i pravne osobe s naslova plaćanja nagrade za izvršeni odvjetnički rad nije stvarno nadležan trgovački sud, već općinski sud.

 

"Prvostupanjskim rješenjem Trgovački sud u Varaždinu oglasio se stvarno nenadležnim, s time da će nakon pravomoćnosti rješenja predmet ustupiti Općinskom sudu Čakovec kao stvarno i mjesno nadležnom sudu. Prema obrazloženju, trgovački sudovi u skladu s odredbom čl. 19. st. 1. toč. 1a. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 3/94 i 75/95) sude u prvom stupnju u sporovima što proizlaze iz trgovačkih ugovora i u sporovima za naknadu štete, koja proizlazi iz tog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost, pa sud nije nadležan da rješava spor između odvjetnika koji je fizička osoba, koja ne obavlja trgovačku djelatnost, i tuženika koji mu treba platiti nagradu za izvršeni odvjetnički rad.

 

Protiv navedenog rješenja žalbu je podnio tužitelj zbog pogrešne primjene materijalnog prava, jer su troškovi nastali po osnovi obavljenih odvjetničkih usluga za tuženika prema priloženoj fakturi, te da tužitelj ne nastupa kao fizička osoba nego ispred svog odvjetničkog ureda, kojeg je nositelj i da je to jedan vid trgovačkog ugovornog odnosa u koji su stranke stupile časom potpisivanja punomoći, prema kojoj tuženik ovlašćuje tužitelja kao punomoćnika da za njega u određenoj pravnoj stvari obavlja sve potrebne odvjetničke radnje, a za naknadu propisanu "Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

 

Prema čl. 1. Zakona o trgovačkim sudovima (NN br. 111/93), trgovac je pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom roba, ili pružanjem usluga na tržištu. Istim člankom u drugom stavku, uređeno je da se osobe koje se bave slobodnim zanimanjem uređenim posebnim propisima smatraju trgovcima u smislu toga Zakona, samo ako je to u tim propisima određeno. Prema Ustavu i Zakonu o odvjetništvu i pratećim propisima nema odredbe koje bi određivale da je odvjetnik trgovac. U čl. 11. st. 2. Zakona o porezu na dohodak - pročišćeni tekst (NN br. 25/95) gdje se navodi što spada u slobodna zanimanja, nije navedeno odvjetništvo.

 

Stoga prvostupanjski sud pravilno navodi kao pravnu podlogu svoga obrazloženja odredbu čl. 19. st. 1. toč. 1a. Zakona o sudovima (NN broj 3/94), prema kojoj trgovački sudovi u prvom stupnju sude u sporovima što proizlaze iz trgovačkih ugovora, i u sporovima za naknadu štete koja proizlazi iz tog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost, a tužitelj to nije.

 

Prema tome je prvostupanjski sud pravilno donio rješenje, kojim se u skladu sa odredbom čl. 17. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) oglasio stvarno nenadležnim za rješavanje u ovome predmetu."

VTS RH, Pž-219/96 od 29. veljače 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr