Zakon o sudovima (Narodne novine br. 3/94, 75/95, 100/96) Članak 19. toč 1a

Spor između dvaju trgovačkih društava iz ugovora o prodaji električne energije je trgovački spor. Isporuka električne energije ne potpada pod komunalne djelatnosti u smislu članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95 i 70/97) za koje sporove je stvarno nadležan općinski sud.

 

"Prema čl. 19. toč. 1 a. Zakona o sudovima trgovački sudovi sude u sporovima što proizlaze iz trgovačkih ugovora i u sporovima za naknadu štete što proizlazi iz tih ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost. Tužitelj i tuženik su trgovačka društva pa su prema tome osobe koje obavljaju trgovačku djelatnost, a jednako tako i spor je nastao iz trgovačkog ugovora; iz Ugovora o prodaji električne energije. Trgovačkim ugovorom treba smatrati ugovor u privredi kako je definiran odredbama čl. 25. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (NN broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 91/96). Nema sumnje da je prodaja električne energije predmet poslovanja tužitelja, a potrošnja električne energije po prirodi stvari je u vezi s djelatnostima koje obavlja tuženik. Isporuka električne energije ne potpada pod komunalne djelatnosti u smislu čl. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 36/95 i 70/97)."

VTS RH Pž-2271/99 od 1. lipnja 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr