Zakon o sudovima (Narodne novine br. 3/94 i 75/95) Članak 19 toč. 1a

Za suđenje u sporu iz ugovora o prijevozu između osiguravajućeg društva i prijevoznika (trgovačkog društva) stvarno je nadležan trgovački sud.

 

"Pobijanim prvostupanjskim rješenjem oglasio se Trgovački sud u R. stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari s tim da se po pravomoćnosti rješenja predmet ima ustupiti stvarno i mjesno nadležnom Općinskom sudu u R. Ovako je sud odlučio u postupku u kojem tužitelj tvrdi da ima nenaplaćeno potraživanje od tuženika s osnova regresa iz štetnog događaja, a koje potraživanje nije uspio naplatiti u reklamacijskom postupku. Po ocjeni prvostupanjskog suda tužitelj nije osoba koja obavlja trgovačku djelatnost pa prema odredbi čl. 19. Zakona o sudovima, za suđenje u prvom stupnju nije nadležan trgovački sud. Zato je pozivom na odredbu čl. 16. st. 2. toč.. k) Zakona o sudovima, te na odredbu čl. 52. Zakona o parničnom postupku prvostupanjski sud odlučio o stvarnoj nadležnosti te predmet ustupio stvarno i mjesno nadležnom Općinskom sudu u Rijeci.

 

Pravovremenom žalbom ovakvo rješenje pobija tužitelj zbog pogrešne primjene prava. Po ocjeni žalitelja za suđenje u prvom stupnju u pravnoj stvari u ovom predmetu nadležan je po čl. 19. Zakona o sudovima trgovački sud. Tužitelj je dioničko društvo koje se bavi osiguranjem i na tržištu nudi svoje usluge, te s tim u svezi sklapa pravne poslove, pa je dakle osoba koja obavlja trgovačku djelatnost. Predmet spora je ugovorna odgovornost prijevoznika prema zaključenom ugovoru o prijevozu priloženom uz tužbu, dakle trgovačkom ugovoru. Na tužitelja su prešla sva prava s osnova isplaćene štete i to subrogacijom po čl. 939. Zakona o obveznim odnosima pa zato tužitelj ocjenjuje da je za suđenje u prvom stupnju nadležan trgovački sud. Zato predlaže da drugostupanjski sud ukine pobijano rješenje i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.

 

Žalba je osnovana.

 

Ispitujući pobijano prvostupanjsko rješenje u smislu odredbe čl. 365. st. 2. Zakona o parničnom postupku, ovaj sud nalazi da je prvostupanjski sud pogrešno primjenio odredbu čl. 19. i čl. 16. Zakona o sudovima (NN 3/94 i 79/95) ocijenivši da za suđenje u prvom stupnju u ovom predmetu nije stvarno nadležan trgovački sud. Prema odredbi čl. 19. st. 1. toč. 1a. Zakona o sudovima, trgovački sudovi nadležni su da u prvom stupnju sude u sporovima što proizlaze iz trgovačkih ugovora i u sporovima za naknadu štete koja proizlazi iz tog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost. U konkretnom slučaju radi se o sporu pokrenutom između tužitelja "C." osiguranje d.d. koja je pravna osoba koja se bavi ugovorima o osiguranju i obavlja trgovačku djelatnost i tuženika "G.k." d.d. Rijeka koja je također pravna osoba koja obavlja trgovačku djelatnost. Spor je prema navodima tužbe i dokazima koje je tužitelj priložio nastao iz ugovora o prijevozu robe s tim što je tužitelj kao osiguratelj stupio u prava ugovorne strane iz ugovora o prijevozu INA d.d. Rijeka, Rafinerija nafte Rijeka. Zato su po ocjeni ovog suda kumulativno ispunjena oba uvjeta propisana odredbom čl. 19. st. 1. toč. 1a. Zakona o sudovima za nadležnost trgovačkog suda za suđenje u prvom stupnju u ovom parničnom predmetu.

 

Imajući u vidu navedene razloge, valjalo je pobijano prvostupanjsko rješenje ukinuti i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na daljnji postupak."

VTS RH, Pž-4022/95 od 9. siječnja 1996.
mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr