Zakon o sudovima (Narodne novine br. 3/94 i 100/96) Članak 19 toč. 1a

Za suđenje u sporu zbog naknade deliktne štete između stranog i domaćeg trgovačkog društva stvarno je nadležan općinski, a ne trgovački sud.

 

"Parnični postupak pokrenut je u pravnoj stvari strane pravne osobe - trgovačkog društva protiv domaće pravne osobe, također trgovačkog društva. Predmet tužbenog zahtijeva je naknada štete kao posljedica krivičnog djela iz čl. 168 st. 5 u svezi čl. 163 Krivičnog zakona Republike Hrvatske (Narodne novine br. 25/77, 50/78, 25/84, 52/87, 43/89, 8/90, 26/90, 54/90, 67/91, 25/92, 33/92, 39/92, 44/92, 77/92, 91/92, 28/93, 32/93,(pročišćeni tekst), 38/93, 28/96 i 30/96). Pravilna je ocjena suda da je za suđenje u takvim sporovima stvarno nadležan općinski sud. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (Narodne novine br. 100/96) brisao je odredbu čl. 19 st. 1 toč. 1 f) Zakona o sudovima prema kojoj su trgovački sudovi bili nadležni da u prvom stupnju sude u sporovima radi naknade štete domaćih pravnih osoba i inozemnih fizičkih i pravnih osoba . Nije u pravu žalitelj kada smatra da bez obzira na ove izmjene Zakona o sudovima postoji nadležnost trgovačkih sudova po čl. 19 st. 1 toč. 1 a) Zakona o sudovima. Ova odredba propisuje da su trgovački sudovi nadležni u prvom stupnju suditi u sporovima što proizlaze iz trgovačkih ugovora i u sporovima za naknadu štete koje proizlaze iz tog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost. Za nadležnost trgovačkog suda potrebno je da budu kumulativno ispunjene obje pretpostavke, to jest da se radi o sporu između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost, te da se radi o sporu za naknadu štete koja proizlazi iz trgovačkog ugovora. U konkretnom slučaju naknada štete ne proizlazi iz trgovačkog ugovora, već iz deliktne radnje, to ne postoji nadležnost trgovačkih sudova suditi u prvom stupnju u ovom sporu."

VTS RH, Pž-655/97 od 4. ožujka 1997.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr