Zakon o sudovima (Narodne novine broj 3/94, 75/95, 100/96) Članak 19.

Za suđenje u sporu između odvjetničkog društva (javnog trgovačkog društva) i trgovačkog društva temeljem pruženih odvjetničkih usluga stvarno je nadležan trgovački sud.

 

"Prema odredbi čl. 27. Ustava Republike Hrvatske, odvjetništvo kao samostalna i neovisna služba osigurava građanima pravnu pomoć, u skladu sa zakonom, a prema odredbama čl. 27. Zakona o odvjetništvu, dva ili više odvjetnika mogu osnovati odvjetnički ured sa svojstvom pravne osobe (odvjetničko društvo), s time da se odvjetničko društvo osniva kao javno trgovačko društvo. Kako smo tom odredbom došli do statusa trgovačkog društva, odnosno javnog trgovačkog društva, daljnje odgovore za personalni i kauzalni uvjet, koji se traže za stvarnu nadležnost prema navedenoj odredbi Zakona o sudovima, treba potražiti i u Zakonu o trgovačkim društvima, pa i u Zakonu o obveznim odnosima. Prema odredbi čl. 1. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD), trgovac je pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu, a prema st. 2. iste odredbe osobe koje se bave slobodnim zanimanjem uređenim posebnim propisima smatraju se trgovcima u smislu ovoga Zakona samo ako je u tim propisima to određeno. Kako i odvjetništvo spada u slobodno zanimanje, kao što su i liječnici, umjetnici raznih vrsta i slično, to u propisima koji uređuju status liječnika ili odvjetnika treba provjeriti je li utvrđeno da se na liječnike odnosno odvjetnike koji obavljaju privatnu praksu primjenjuju odredbe ZTD-a. U tom slučaju bi se i oni smatrali trgovcima u smislu Zakona o trgovačkim društvima. Kako u Zakonu o odvjetništvu nema izričite odredbe prema kojoj se odvjetnici smatraju trgovcima, to prema odredbi čl. 1. Zakona o trgovačkim društvima odvjetnici pojedinci nisu trgovci. Međutim, odredbom čl. 2. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima određeno je da trgovačko društvo je trgovac, neovisno o tome obavlja li gospodarsku ili neku drugu djelatnost. Kako je Zakon o odvjetništvu u odredbi čl. 27. st. 2. izričito odredio da odvjetničko društvo se osniva kao javno trgovačko društvo, to je prema odredbi čl. 2. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima odvjetničko društvo trgovac, neovisno o tome obavlja li gospodarsku ili neku drugu djelatnost. Dakle, odvjetničko društvo je trgovac prema izričitoj zakonskoj odredbi koja se ograničava samo na odvjetničko društvo, a koje je javno trgovačko društvo, a ne uključuje u taj status odvjetnika kao pojedinca. Stoga personalni kriterij za status trgovca udovoljava odvjetničko društvo, a ne i odvjetnik pojedinac. Da bi neka osoba imala svojstvo trgovca, ona se mora baviti gospodarskom djelatnošću (uz ostale uvjete), dok je trgovačko društvo po svom obliku trgovac, bez obzira na to obavlja li gospodarsku ili neku drugu djelatnost.

 

Pojam trgovačkog ugovora dalje razjašnjava odredba čl. 25. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (dalje: ZOO). Prema toj odredbi ugovori u privredi, odnosno gospodarstvu su ugovori što ih poduzeće i druge pravne osobe koje obavljaju privrednu djelatnost, te imaoci radnji i drugi pojedinci koji u obliku registriranog zanimanja obavljaju neku privrednu djelatnosti sklapaju među sobom u obavljanju djelatnosti koje čine predmete njihova poslovanja ili su u vezi s tim djelatnostima. Pored subjektivnog kriterija u toj odredbi, a znači da se radi o ugovorima koje međusobno sklapaju subjekti navedeni u toj odredbi potreban je i objektivni kriterij, tj. da takav ugovor se sklapa u okviru djelatnosti koje čine predmet poslovanja tih subjekata ili su u vezi s tim poslovanjem. Pod gospodarskim djelatnostima podrazumijevaju se u pravilu one djelatnosti koje se takvima smatraju prema utvrđenoj nomenklaturi Zakona o nacionalnoj klasifikaciji (Narodne novine, br. 98/94) i Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (Narodne novine, br. 7/97). Za razliku od odvjetnika pojedinaca odvjetnička društva imaju registriranu djelatnost upisanu u registar trgovačkog suda, te i po tom kriteriju obavljaju trgovačku djelatnost u ispunjavanju svojih obaveza prema ugovoru o zastupanju. Uz sve to, a osobito odredbu čl. 2. toč. 5. Zakona o trgovačkim društvima prema kojoj je trgovačko društvo trgovac, neovisno o tome obavlja li gospodarsku ili neku drugu djelatnost, a tu spadaju i odvjetnička društva, odvjetnička društva se po zakonskoj odredbi jasno statusno razlikuju u odnosu na odvjetnike pojedince, tako da odvjetnik pojedinac nije trgovac, a odvjetničko društvo je izričito trgovac, neovisno o tome obavlja li gospodarsku ili neku drugu djelatnost. Stoga sve što je navedeno u prvostupanjskom rješenju osnovano je za odvjetnika pojedinca, ali ne i za odvjetničko društvo koje prema izričitoj odredbi čl. 2. toč. 5. Zakona o trgovačkim društvima ima status trgovca, pa udovoljava personalnim i kauzalnim uvjetima u ovome predmetu za stvarnu nadležnost trgovačkog suda."

VTS RH, Pž-2708/00 od 27. lipnja 2001.
mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr