Zakon o sudovima (Narodne novine broj 3/94, 75/95, 100/96, 131/97 i 129/00) Članak 19

Između društva i člana uprave postoje dva pravna odnosa - statusno pravni i radno pravni.

 

Za odlučivanje u sporovima povodom osnivanja, rada i prestanka trgovačkog društva, kao i raspolaganja članstvom i članskim pravima u tom društvu nadležan je trgovački sud.

Za odlučivanje u radnom sporu člana uprave trgovačkog društva i društva nadležan je općinski sud

 

"Tužitelj je međutim u istoj tužbi kumulirao više tužbenih zahtjeva i to: 1) da se poništi odluka o opozivu direktora tuženika od 24. 3. 2000. godine, 2) da se naloži tuženiku da tužitelja vrati na radno mjesto zamjenika direktora i 3) da se tuženiku naloži da tužitelju plati naknadu za izgubljenu plaću u razdoblju od dana prestanka radnog odnosa 18. 4. 2000. godine pa do novog zasnivanja radnog odnosa. Uz tužbu je priložena odluka o imenovanju od 19. 10. 1998. godine. To nije ugovor o zapošljavanju kojim se zasniva radni odnos, a jednako tako odluka o opozivu zamjenika direktora od 24. 3. 2000. godine (list 5) nije izjava o otkazu ugovora o zapošljavanju.

 

Između društva i člana uprave postoje dva odvojena pravna odnosa. Jedan je statusnopravni koji je uređen ZTD-om, a drugi je radnopravni ili neki drugi ugovorni odnos između člana uprave i društva, kojim se uređuje i pitanje primitaka člana uprave (plaća, sudjelovanje u dobiti, naknade izdataka, plaćanja premije osiguranja, provizije i ostalih davanja). Ovaj drugi odnos može, ali ne mora postojati; on međutim ne utječe na činjenicu je li neka osoba član uprave ili nije.

 

Tužitelj tužbom zahtijeva i da sud poništi odluku o opozivu. Iz odredbe čl. 424. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 i 34/99) proizlazi da se o valjanosti ili nevaljanosti opoziva odlučuje pravomoćnom odlukom suda. Ta odredba upućuje na odgovarajuću primjenu čl. 447. i 448. ZTD-a, a prema čl. 447. st. 1. ZTD tužba kojom se traži da se utvrdi da je odluka skupštine ništava podiže se isključivo kod suda iz čl. 40. st. 1. ZTD (dakle kod trgovačkog suda). Odluku o opozivu donose članovi društva (arg. iz čl. 424. ZTD), a o ništavosti odluka skupštine stvarno je nadležan odlučivati trgovački sud.

 

Tužitelj očito miješa statusnopravni položaj kao člana uprave i neki drugi odnos koji ima sa društvom, vjerojatno je u pitanju radnopravni odnos. Tužitelj tako

zahtijeva da sud donese odluku kojom će naložiti tuženiku "da tužitelja vrati na radnomjesto zamjenika direktora". Ne može postojati radno mjesto zamjenika direktora; uprava je organ društva i član uprave izvršava obveze utvrđene zakonom kao organ (tijelo) društva, a ne kao zaposlenik. Osim toga, ako sud utvrdi da je opoziv nevaljan (ako utvrdi da je odluka ništava, odnosno ako je poništi) tužitelj postaje po samom zakonu član uprave. U tom slučaju nema ga tko "vratiti na radno mjesto člana uprave". Vraćanje na radno mjesto zaposlenika po presudi suda upravo je obveza uprave. Poslove društva vodi uprava (čl. 422. st. 2. ZTD) i zastupa društvo (čl. 426. st. 1. ZTD), a upravu bi činio, u slučaju poništenja odluke, tužitelj, pa bi proizlazilo da on sam sebe treba vratiti na radno mjesto."

VTS RH, Pž-2684/00 od 27. lipnja 2000.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr