Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 ) Članak 19.

U sporu u kojem kao stranka sudjeluje jedinica lokalne samouprave i uprave nadležan je suditi općinski sud.

 

"Odredbom čl. 19. toč. 1 a. Zakona o sudovima (NN 3/94) određeno je da su trgovački sudovi nadležni suditi u sporovima koji proizlaze iz trgovačkih ugovora i u sporovima za naknadu štete koja proizlazi iz tog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost. Citirani Zakon o sudovima stupio je na snagu 212. 1. 1994., dakle, prije donošenja pobijane presude.

 

Prema citiranoj odredbi Zakona o sudovima, da bi se utvrdila stvarna nadležnost trgovačkog suda, potrebno je da se kumulativno ispune dvije činjenične pretpostavke:

1. Da se radi o sporu iz trgovačkog ugovora ili o sporu za naknadu štete iz takvog ugovora.

2. Da se radi o sporu iz takvoga trgovačkog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost.

 

G. S. nije subjekt koji se može podvesti pod pojam osobe koja obavlja trgovačku djelatnost. Manjak ove pretpostavke upućuje na to da u konkretnome slučaju ne može biti posrijedi spor u kojem sudi trgovački sud.

 

Prema čl. 17. ZPP, svaki sud u tijeku cijelog postupka po službenoj dužnosti pazi na svoju stvarnu nadležnost. U trenutku suđenja 3. veljače 1994., sud prvoga stupnja nije bio stvarno nadležan suditi u ovom sporu, prema prethodno citiranoj odredbi čl. 19. toč. 1 a. Zakona o sudovima, a isto tako nije bio stvarno nadležan ni po kojoj drugoj odredbi iz čl. 19. Zakona o sudovima. Sud prvoga stupnja trebao je tada primijeniti odredbe čl. 17. st. 1. i čI. 21. st. 1. ZPP, jer nije bio stvarno nadležan odlučiti u ovome sporu."

VTS RH, Pž-1843/94 od 22. studenoga 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr