Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 ) Članak 19.

U sporu radi naknade štete između inozemne fizičke osobe (kao tužitelja) i domaćih pravnih osoba I fizičkih osoba (kao tuženih) u pravilu je stvarno nadležan općinski a ne trgovački sud. Trgovački sud bi bio nadležan kada bi u ovom slučaju tuženici (suparničari) bili u pogledu predmeta spora u pravnoj zajednici ili kada bi njihove obveze proizlazile iz iste činjenične i pravne osnove.

 

"Rješenjem prvog stupnja Trgovački sud u Splitu oglasio se stvarno nenadležnim, te odlučio predmet ustupiti Općinskom sudu u Splitu kao stvarno i mjesno nadležnom sudu po pravomoćnosti rješenja o oglašavanju stvarne nenadležnosti. Prema obrazloženju sud prvog stupnja je ovako rije­šio, jer je utvrdi iz tužbe, da je tužitelj inozemna fizička osoba svojom tuž­bom obuhvatila četiri pravna subjekta domicilirana u Republici Hrvatskoj i fizičku osobu državljana Republike Hrvatske. Iz sadržaja tužbe, sud prvog stupnja je zaključio, da na pasivnoj strani, na strani tuženika, nije ostva­rena pretpostavka iz čl. 196. st. 1. toč. 1. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91 dalje ZPP) o materijalnom suparničarstvu, pa tako nije ostvarena ni pretpostavka iz čl. 19. toč. 1g. Zakona o sudovima (NN 3/94) prema kojoj bi Trgovački sud bio nadležan u ovom sporu ako bi kao suparničari sudjelo­vale osobe koje su u pogledu predmeta spora u pravnoj zajednici ili ako njihova prava odnosno obveze proistječu iz iste činjenične osnove (materi­jalni suparničari prema čl. 196. st. 1. ZPP-a). Naime, prema obrazloženju sud prvog stupnja ne nalazi da bi se na pasivnoj strani zasnivalo suparničarstvo na istoj pravnoj osnovi, a kad nema iste pravne osnove, po mišljenju suda prvog stupnja nisu ispunjene pretpostavke iz čl. 19. toč. lg. Zakona o su­dovima, da bi se ostvarila nadležnost trgovačkog suda za odlučivanje u ovom sporu.

 

Sud prvog stupnja smatra da je u takvoj situaciji kad su tužbom obu­hvaćene osobe kao u ovom slučaju koje nisu materijalni suparničari, a jedna od njih je fizička osoba tada dolazi do stvarne nadležnosti općinskog suda pozivom na odredbu čl. 16. st. 1. toč. 1k. Zakona o sudovima.

 

Protiv ovog rješenja žali se tužitelj ukazujući da nadležnost suda prvog stupnja, stvarna nadležnost, proizlazi iz činjenice što je tužitelj fizička osoba, državljanin Bosne i Hercegovine, dakle inozemna fizička osoba, pa slijedom toga trgovački sud je stvarno nadležan za odlučivanje u ovom sporu radi naknade štete, temeljem odredbe čl. 19. toč. lf. Zakona o sudovima. Predlaže ukidanje pobijanog rješenja i vraćanje predmeta sudu prvoga stupnja na nastavak postupka.

 

Žalba nije osnovana.

 

Pravilno je sud prvog stupnja zaključio da nije ostvarena pretpostavka o materijalnom suparničarstvu na pasivnoj strani, na strani tuženika, a da bi se primjenila odredba čl. 19. toč. 1g. cit. Zakona o sudovima koja bi uka­zivala na nadležnost trgovačkog suda.

 

Neosnovan je navod žalbe o potrebi cijenjenja činjenice da je tužitelj inozemna fizička osoba, što bi ukazivalo na primjenu odredbe čl. 19. toč. lf. cit. Zakona o sudovima. Naime, iako je činjenica navedena u žalbi istinita, još uvijek iz nje ne slijedi zaključak o nadležnosti trgovačkog suda, jer se, kako pravilno uočava i sud prvog stupnja, u konkretnom slučaju ne radi o sporu između inozemne fizičke osobe i domaćih pravnih osoba, već o sporu između inozemne fizičke osobe i domaćih pravnih i domaće fizičke osobe kao suparničari. U tom slučaju, kada se kao suparničar pojavljuje jedna od osoba za koju trgovački sud nije nadležan, da bi zasnovao svoju stvarnu nad­ležnost potrebno je da se ostvari pretpostavka materijalnog suparničarstva predviđena u odredbi čl. 19. toč. lg. cit. Zakona o sudovima. Ovaj sud u ci­jelosti prihvaća obrazloženje suda prvog stupnja iz kojeg slijedi da činje­nično nije ostvarena pretpostavka o materijalnom suparničarstvu na pa­sivnoj strani, pa prema tome nije ostvarena pretpostavka iz cit. toč. g. čl. 19. toč. 1. cit Zakona o sudovima, da bi se zasnovala stvarna nadležnost trgo­vačkog suda."

VTS RH, Pž-2123/94-2 od 13. srpnja 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr