Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 ) Članak 19.

Spor između člana posade i brodara radi naknade štete zbog ozljede na brodu jeste plovidbeni spor, pa je slijedom toga za njegovo rješavanje stvarno nad­ležan trgovački sud.

 

"Prema odrednici 61. 19. st. 1. toč. lb. Zakona o sudovima (Narodne no­vine broj 3/94) trgovački sudovi nadležni su da u prvom stupnju sude u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na moru i u unutarnjim vodama te u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo (plovidbeni sporovi) osim sporova o prijevozu putnika. Nije sporno da tužitelji u kon­kretnom slučaju potražuju naknadu štete zbog nesreće koju je prigodom rada na brodu pretrpio kapetan G. B. u vrijeme dok je obavljao poslove zapovjednika broda na motornom brodu "Brijuni". Na odnose članova posade i brodara primjenjuju se odredbe 61. 112. do 152. Zakona o pomorskoj i unu­trašnjoj plovidbi preuzetog Zakonom o preuzimanju Zakona iz područja pomorske i unutrašnje plovidbe (Narodne novine broj 53/91) kao Zakona Republike Hrvatske. članak 127. istog Zakona regulira odgovornost brodara za štetu nastalu zbog tjelesne ozljede ili smrti člana posade broda, a brodar u tom slučaju odgovara po načelu dokazane krivnje a ne po načelu pretpo­stavljene krivnje kako je inače regulirano u pravnom odnosu između poslo­davca i radnika. Tek supsidijarno primjenjuju se odredbe vodnog prava."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-3123/93 od 22. prosinca 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr