Zakon o sudovima (Narodne novine broj 3/94, 75/95, 100/96) Članak 16. i 19.

Za suđenje u sporu između trgovačkog društva i visokoškolske ustanove stvarno je nadležan općinski a ne trgovački sud.

 

"Ispitujući, temeljem čl. 365. st. 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99), zakonitost prvostupanjske presude u granicama žalbenih razloga i pazeći po službenoj dužnosti na bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. ZPP-a, kao i na pravilnu primjenu materijalnog prava, ovaj drugostupanjski sud nalazi da je prvostupanjski sud prilikom donošenja pobijane presude počinio apsolutno bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 4. ZPP-a.

 

Prema čl. 19. toč. 1a. Zakona o sudovima ("Narodne novine", br. 3/94, 100/96 i 115/97, dalje: ZS), trgovački sudovi sude u sporovima što proizlaze iz trgovačkih ugovora i u sporovima za naknadu štete koja proizlazi iz tog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost, a očito je da tuženik Visoka škola za glazbenu umjetnost ne obavlja trgovačku djelatnost.

 

Za suđenje u ovom sporu stvarno je nadležan općinski sud temeljem čl. 16. st. 2. ZS, a temeljem odredbe čl. 48. st. 2. ZPP-a opće je mjesno nadležan Općinski sud u Opatiji."

VTS RH, Pž-2230/98 od 15. lipnja 1999.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr