Zakon o sudovima (Narodne novine br. 3/94, 75/95, 100/96) Članak 16. i 19.

Za suđenje u sporu radi naknade štete zbog naknade za prekomjerno osovinsko opterećenje vozila nadležan je općinski, a ne trgovački sud.

 

"Predmet tužbe i tužbenog zahtjeva je račun po osnovu naknade za izvršeno preopterećenje javne ceste u desetorostrukom iznosu. Sud smatra da ne samo da nije stvarno nadležan za suđenje u ovoj pravnoj stvari pozivom na odredbu čl. 19. Zakona o sudovima, nego da rješavanje ovog predmeta uopće ne spada u sudsku nadležnost. Ovo zbog toga što tužitelj u naplaćivanju sporne naknade vrši javno ovlaštenje pozivom na odredbe čl. 28., 29. i 30. Zakona o cestama u upravnom postupku u skladu važeće odluke o visini naknade za izvanrednu upotrebu javnih cesta (N.N. br. 56/92, 23/92, 67/93 i 83/95) radi čega je riješio kao u toč. 11. izreke. Navedeno rješenje tužitelj pobija žalbom u cijelosti. U bitnome ističe da tužitelj obavlja i javna ovlaštenja te izdaje dozvole za izvanredni prijevoz, što nije slučaj u ovom predmetu, jer se ovdje radi o naknadi za izvršenu kontrolu osovinskog pritiska kojim je utvrđeno prekomjerno opterećenje. Predlaže da se pobijano rješenje ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu. Žalba tuženika je djelomično osnovana. Pravilno je zaključio prvostupanjski sud da temeljem odredbe čl. 19. toč. 1a. Zakona o sudovima (NN broj 3/94) za suđenje u ovom sporu nije nadležan trgovački sud. Međutim, pogrešan je stav prvostupanjskog suda da predmetni spor ne spada u sudsku nadležnost. Naime, iz odredbi čl. 28., čl. 29. i čl. 30. Zakona o cestama (NN 56/91, 61 /91, 40/92, 26/93, 48/96 i 100/96) ne proizlazi, da naplatu naknade za izvršenu kontrolu osovinskog opterećenja vozila kojom je utvrdio preopterećenje javne ceste za deseterostruki iznos, tužitelj ostvaruje u upravnom postupku. Obzirom na navedeno za rješenje ovog spora temeljem odredbe čl. 16. toč. 2k. Zakona o sudovima (Narodne novine br. 3/94, 75/95 i 100/96) stvarno je nadležan općinski sud a ne trgovački sud, a temeljem odredbe čl. 48. st. 2. ZPP-a mjesno je nadležan Općinski sud u S."

VTS RH Pž-1201/96 od 7. svibnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr