Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 ) Članak 16. i 19.

U postupku osiguranja zasnivanjem založnoga prava po sporazumu stranaka stvarno je nadležan općinski sud.

 

"U smislu čl. 251 a. ZIP-a, za odlučivanje o prijedlogu za osiguranje novčanog potraživanja zasnivanjem založnoga prava na pokretnoj stvari na temelju sporazuma stranaka i za provedbu osiguranja, mjesno je nadležan sud na čijem se području ta stvar nalazi. Opće stvarno za ovaj oblik osiguranja bio bi nadležan općinski sud (argument iz čl. 16. st. 1. toč. 3. Zakona o sudovima). Budući da trgovački sudovi nisu ovlašteni provoditi postupak osiguranja novčanog potraživanja zasnivanjem založnoga prava na pokretnoj stvari na temelju sporazuma stranaka (u čl. 19. toč. 5. Zakona o sudovima govori se samo o osiguranju dokaza), općinski će sudovi biti jedini nadležni za određivanje i provedbu ovog oblika osiguranja."

VTS RH, Pž-745/95 od 28. ožujka 1995.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr