Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 )Članak 16. i 19.

U sporu između komunalnog poduzeća i općine iz ugovora o udruživanju sredstava radi izgradnje cjevovoda nije stvarno nadležan suditi trgovački sud, jer se ne radi o sporu između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost.

 

"Naprijed navedenim prvostupanjskim rješenjem sud se oglasio stvarno nenadležnim za odlučivanje u ovom parničnom predmetu, s tim da se po pra­vomoćnosti ovog rješenja predmet ima ustupiti Općinskom sudu Korčula kao stvarno i mjesno nadležnom, a pozivom na odredbu čl. 19. i čl. 16. st. 1. toč. lk. Zakona o sudovima (NN 3/94).

 

Protiv prvostupanjskog rješenja pravovremeno se žali tužitelj, ne na­vodeći izričito žalbene razloge, ali se iz sadržaja žalbe vidi da se žali zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka.

 

U žalbi navodi da pobijano rješenje nema razloga iz kojih bi proizlazilo zbog čega je kao takvo doneseno. Smatra da se spisu priloženi Ugovor o udruživanju sredstava za financiranje izgradnje magistralnog cjevovoda - dionice Blace - Sreser treba prihvatiti kao ugovor trgovačkog prava, a da on tužbom traži da se taj ugovor izvrši. Smatra da prvostupanjski sud po­grešno tumači odredbu čl. 19. toč. la. Zakona o sudovima. Predlaže da se prvostupanjsko rješenje ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na nad­ležni postupak.

 

Žalba nije osnovana.

 

Prema odredbi čl. 19. toč. la. Zakona o sudovima (NN 3/94) trgovački sudovi sude u prvom stupnju u sporovima što proizlaze iz trgovačkih ugovora i u sporovima za naknadu štete koja proizlazi iz tog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost. I prema pravnom stajalištu ovog žal­benog suda, tuženici općina i grad nisu osobe koje obavljaju trgovačku dje­latnost.

 

Stoga, za rješavanje ovog spora nije stvarno nadležan trgovački sud u smislu odredbe čl. 19. Zakona o sudovima već je stvarno nadležan općinski sud, a u smislu odredbe čl. 16. toč. 2k. istog Zakona, a mjesno nadležan Op­ćinski sud Korčula, kako je i riješeno u pobijanom rješenju."

VTS RH, Pž-2338/94-2 od 5. srpnja 1994. godine.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr