Zakon o sudovima ( NN br. 3/94 ) Članak 16. i 19.

 

U sporu radi naknade izvanugovorne štete stvarno je nadležan općinski a ne trgovački sud.

 

"Naprijed navedenim prvostupanjskim rješenjem sud se je u toč. I iz­reke oglasio stvarno nenadležnim za odlučivanje u ovoj pravnoj stvari, a u toč. II izreke riješio da će se predmet po pravomoćnosti naprijed navedenog rješenja ustupiti Općinskom sudu u Sinju kao stvarno i mjesno nadležnom, a pozivom na odredbu čl. 19. i čl. 16. st. 1. toč. 1k. Zakona o sudovima (NN broj 3/94), te pozivom na odredbe čl. 17. st. 1. i čl. 21. st. 1. ZPP-a).

 

Protiv ovog rješenja žali se pravovremeno tuženik zbog žalbenog razloga bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava.

 

U žalbi samo navodi da ustraje da je za ovaj spor stvarno nadležan Trgovački sud u Splitu, a da ni u kojem slučaju nije nadležan Općinski sud u Sinju. Predlaže da se pobijano rješenje ukine.

 

Dana 22. I. 1994. god. stupio je na snagu Zakon o sudovima (NN 3/94). U čl. 19. tog Zakona utvrđena je stvarna nadležnost trgovački sudova, prema kojoj trgovački sudovi sude u sporovima što proizlaze iz trgovačkih ugovora i u sporovima za naknadu štete koja proizlazi iz tog ugovora između osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost (toč. la. istog zakonskog člana). U čl. 16. toč. 2k. općinski sudovi sude o ostalim građansko pravnim zahtjevima koji nisu u djelokrugu trgovačkog suda. Tužiteljev zahtjev odnosi se na naknadu izvanugovorne štete, odnosno šumske štete, pa je za rješavanje ovog spora nadležan općinski sud, a ne trgovački sud."

VTS RH, Pž-2335/94 od 5. srpnja 1994

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr