Zakon o sudovima (NN RH br. 3/94) Članak 16. i 17.

 

Za suđenje u sporu koji proistječe iz ugovora o prodaji automobila između kupca fizičke osobe i prodavatelj a pravne osobe stvarno je nadležan općin­ski, a ne trgovački sud.

 

"Pobijanim se rješenjem sud prvog stupnja oglasio stvarno nenadležnim za suđenje u ovoj pravnoj stvari, s time da po pravomoćnosti predmet bude ustupljen stvarno i mjesno nadležnom Općinskom sudu u Buzetu. Obrazlažući takvu odluku, sud prvog stupnja navodi da sukladno odred­bi čl. 19. toč. la. Zakona o sudovima (NN 3/94) za ovaj konkretni spor nije nadležan trgovački sud već općinski sud, a temeljem čl. 16. Zakona o sudo­vima. To rješenje žalbom pobija tužitelj, navodeći da je ugovorom utvrđena nadležnost Okružnog privrednog suda u Rijeci, pa kako se radi o ugovornoj nadležnosti, prvostupanjsko rješenje je nezakonito, a time da u žalbi ne stavlja konkretan žalbeni prijedlog.

 

Žalba nije osnovana.

 

Prvotno je za istaći, a u svezi navoda žalbe, da stranke ne mogu ugova­rati stvarnu nadležnost suda (moguć je samo sporazum o mjesnoj nadležno­sti - čl. 70. ZPP-a - NN 53/91). Sukladno čl. 17. ZPP-a, svaki sud, tijekom cijelog postupka po službenoj dužnosti pazi na svoju stvarnu nadležnost. Za rješavanje zahtjeva koje je tužitelj stavio u tužbi nije nadležan trgo­vački sud već je nadležan sud druge vrste, tj. Općinski sud u Buzetu, a što je pravilno utvrdio i sud prvog stupnja. Naime, zahtjev koji je tužitelj postavio u tužbi odnosi se na potraživanje proizašlo iz kupoprodajnog ugovora a predmet prodaje je automobil, a ugo­vor je zaključen između domaće fizičke i pravne osobe, te je nedvojbeno da se ne radi o sporu proizašlom iz trgovačkog ugovora, a niti je tužitelj osoba koja obavlja trgovačku djelatnost, te nisu ispunjeni uvjeti za nadležnost trgo­vačkog suda iz čl. 19. toč. 2g. Zakona o sudovima."

VTS RH, Pž-1457/94 od 10. svibnja 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr