Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) Članak 498.

 

Ako obje stranke sporazumno predlože odgodu ročišta radi pokušaja nagodbe, sud je dužan uvažiti taj prijedlog i zakazati novo ročište. Ne­dolazak stranaka na takvo ročište ne smatra se izostankom obiju strana­ka te ne povlači procesnu posljedicu presumiranog povlačenja tužbe.

 

"Prema čl. 498. Zakona o parničnom postupku (ZPP-a) ako obje stranke sporazumno predlože da se ročište odgodi da bi predložile nagodbu, sud će uvažiti taj prijedlog i odmah obavijestiti stranke o datumu i satu kada će se održati novo ročište. Stranke su zajedničkim podneskom od 24. veljače 1998. godine spora­zumno predložile da se ročište zakaže za dan 26. veljače 1998 .godine odgodi upravo u smislu te zakonske odredbe. Presumpcija povlačenja tužbe prema čl. 499. st. 2. ZPP-a vezana je uz izostanak obje stranke s dva uzastopna ročišta. U ovom slučaju postavlja se pitanje jesu li stranke "izostale" s ročišta zakazanog za dan 26. veljače 1998. godine. Prema nalaženju ovog žalbenog suda izostanak stranaka postojao bi ako su bile ispunjene zakonske pretpo­stavke za održavanje ročišta. lz odredbe čl. 498. ZPP-a proizlazi da nije ostavljeno na volju suda hoće li ili neće odgoditi ročište već je dužan za­jednički prijedlog stranaka za odgodu ročišta radi mogućnosti sklapanja nagodbe uvažiti. Podnesak kojim stranke predlažu sporazumno odgodu ročišta primljen je u sudu dana 25. veljače 1998. godine. Prvostupanjski sud je morao uvažiti takav prijedlog stranaka za odgodu ročišta. Stoga nisu bile ispunjene zakonske pretpostavke za održavanje ročišta zakazanog za dan 26. veljače 1998. godine. Tužitelj stoga ne može snositi štetne poslje­dice zbog nedolaska na ročište koje je bilo zakazano za dan 26. veljače 1998. godine kraj činjenice da to ročište po zakonu nije moglo biti održano."

VTS RH, Pž-2055/98 od 18. lipnja 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr