Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 111/99) Članak 485. u vezi Zakona o arbitraži (Narodne novine broj 88/01), Članak 36. toč. 2.

 

Sud može poništiti pravorijek presude izbranog suda ako je presuda izbranog suda u suprotnosti s javnim poretkom Republike Hrvatske.

 

Pojam javnog poretka označava temeljna pravna i moralna načela na kojima počiva sustav Republike Hrvatske, a intenzitet povrede javnog poretka prosuđuje sud u postupku poništaja pravorijeka cijeneći okolnosti konkretnog parničnog predmeta.

 

"Pri tome posebice treba istači slijedeće: odredbom čl. 485. st. 6. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 111/99, 88/01), određeno je da se poništaj presude Izbranog suda može zahtijevati ako je presuda izbranog suda u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i utvrđenim osnovama društvenog uređenja.

 

Odredbom čl. 36. st. 2. toč. 2b. Zakona o arbitraži (Narodne novine broj 88/01) određeno je, da se pravorijek može poništiti samo ako je u suprotnosti s javnim poretkom Republike Hrvatske.

 

Obzirom da je ovaj drugostupanjski sud ukinuo presudu i vratio predmet na ponovno suđenje prvostupanjskom sudu, radi pravilnosti nastavka postupka ukazuje se na slijedeće:

 

Formulacije, da je presuda Izbranog suda u "suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i utvrđenim osnovama društvenog uređenja", kao i "suprotnost s javnim poretkom Republike Hrvatske", predstavljaju pravne standarde koji nisu unaprijed određeni zakonom, već traže interpretaciju suca.

 

Prema mišljenju ovoga suda, već i ranija odredba čl. 485. toč. 6. ZPP-a nije kao razlog za poništaj pravorijeka izbranog suda propisivala suprotnost sa svim prisilnim normama. U tom pravcu treba primjenjivati i pojam javnog poretka Republike Hrvatske.

 

Nema dvojbe da su u pojmu javnog poretka sadržana temeljna pravna i moralna načela na kojima počiva sustav Republike Hrvatske.

 

Intenzitet povrede javnog poretka prosuđuje sud u postupku poništaja pravorijeka cijeneći okolnosti konkretnog parničnog predmeta."

VTS RH, Pž-6855/02 od 15. srpnja 2003.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr