Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92 i 112/99) Članak 485.

 

Nema razloga za poništaj presuda stalnog izbranog sudišta, kada je ugovor o izbranom sudištu valjano sačinjen u pisanom obliku, kada je isto bilo pravilno sastavljeno i odlučivalo u vijeću od trojice sudaca kako su stranke ugovorile.

 

"Presudom prvog stupnja tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi:

 

"Ništavna je i bez ikakve pravne krijeposti presuda Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori donijeta pod brojem IS-P-20/99 od 4. veljače 2000. godine."

 

odbija se kao neutemeljen.

 

Tužitelj je dužan naknaditi tuženiku parnični trošak od 2.275,00 kn u roku od 8 dana pod prijetnjom ovrhe."

 

Prema obrazloženju tako je sudio sud prvog stupnja, jer je nakon provedenog dokaznog postupka našao da su ugovorne strane sačinile ugovor broj 249/97 u kojem je u čl. 8. u slučaju bilo kakvog spora ugovorena nadležnost Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu, da je ugovor o izbranom sudu sklopljen u pismenom obliku, da je Stalno izbrano sudište bilo sastavljeno i odlučivalo u sastavu od troje sudaca, tako da niti jedan od uvjeta za poništenje presude iz čl. 485. toč. 2. i 4. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92 i 112/99) nije ispunjen, a presuda je propisno napisana i potpisana. Sama presuda nije nerazumljiva, a niti je proturječna, niti u suprotnosti sa Ustavom Republike Hrvatske i utvrđenim osnovama društvenog uređenja, pa nije ispunjen niti uvjet iz čl. 485. toč. 5. i toč. 6. Zakona o parničnom postupku. Kako iz svega provedenog proizlazi da nije ispunjeno ništa iz čl. 421. toč. 9. Zakona o parničnom postupku, a niti su ispunjeni uvjeti iz čl. 421. toč. 1. do 8. Zakona o parničnom postupku za ponavljanje postupaka, a niti su ispunjeni uvjeti iz čl. 485. toč. 7. Zakona o parničnom postupku za poništaj presude izbranog suda, odlučeno je kao u izreci, a o trošku se odlučilo temeljem odredbe čl. 154. st. 1. Zakona o parničnom postupku i čl. 30. Zakona o sudskim pristojbama.

 

Protiv ove presude žali se tužitelj.

 

Žalba nije osnovana.

 

Ovaj sud drugog stupnja nije mogao prihvatiti žalbene navode tužitelja kao osnovane, jer tužitelj nije iznio ništa novo što sud prvog stupnja nije imao u saznanju i o čemu nije morao dati svoj stav.

 

Ovaj sud drugog stupnja također mora odgovoriti tužitelju da ne stoje njegovi žalbeni navodi, jer ne stoji navod tužitelja da postoji isključiva stvarna nadležnost općinskog suda, pa je sasvim ispravno izbrano sudište odlučilo o sporu, kao što je i sud prvog stupnja odbio navedeni prigovor tužitelja i donio svoju odluku."

VTS RH, Pž-5774/00 od 23. siječnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr