Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 ) Članak 473.

 

Kompromisorna klauzula kojom su ugovorne strane ugovorile nadležnost od­ređene arbitraže za sporove koji nastanu u svezi s valjanošću i izvršavanju ugovora odnosi se i na spor u kojem se zahtjeva naknada štete zbog neizvr­šenja ugovorne obveze.

 

"Protiv rješenja o odbacivanju tužbe žali se tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava. U žal­bi ističe da se sud prvog stupnja neosnovano proglasio apsolutno nenadlež­nim. U prvom redu ističe da je nadležnost međunarodne arbitraže ugovore­na, samo u svezi sporova o valjanosti izvršavanja ugovora. Prema tome pre­cizirano je u pogledu čega se ugovara arbitraža, a u ovom slučaju nije spor u svezi sa valjanosti ugovora i njegovog izvršavanja, već je riječ o naknadi štete, jer je uslijed pozitivnih pravnih propisa nužno utvrditi iznos izvršenih ulaganja i uložena sredstva strane osobe treba priznati kao ulog u dionica­ma ili udjelu poduzeća. Predmetna tužba je podnesena iz razloga zahtjeva naknade štete radi nemogućnosti kako daljnjih ulaganja i priznavanja udjela u poduzeću u koje je strana osoba uložila sredstva. Prema tome, nije sporan ugovor ili tumačenje ugovora ili njegova valjanost, već se traži naknada štete iz određenih okolnosti koje su nastupile donošenjem zakona.

 

Uslijed toga predlaže da se žalba uvaži, pobijano rješenje preinači na način da se utvrdi da je u ovoj pravnoj stvari nadležan Okružni privredni sud u Splitu.

 

Žalba nije osnovana.

 

Prema odredbi čl. 473. st. 1. ZPP, ako su stranke za rješavanje određenog spora ugovorile nadležnost izbranog suda, sud kojem je podnesena tužba o istom sporu i među istim strankama, na prigovor tuženika oglasit će se ne­nadležnim, ukinuti provedene radnje u postupku i odbaciti tužbu.

 

Ovaj prigovor tuženik može staviti najkasnije na pripremnom ročištu. Prigovor nenadležnosti Okružnog privrednog suda u Splitu tuženik je stavio u odgovoru na tužbu. Uvidom u ugovor o zajedničkom ulaganju, utvrđeno je da su stranke ugovorile kompromisornu klauzulu, u čl. 26. cit. ugovora, a kojom su predvidjele arbitražu, u pogledu sporova koji nastanu u pogledu valjanosti i izvršavanja navedenog ugovora. Potpuno neosnovano tužitelj is­tiče konkretno da se u njegovom zahtjevu ne radi o zahtjevu u pogledu va­ljanosti i izvršavanja ugovora, te da se na njega ne bi odnosila navedena ar­bitražna klauzula. Iz navoda same tužbe upravo se vidi da tužitelj traži nak­nadu štete zbog toga što tuženik ne izvršava odredbe ugovora i što krivnjom tuženika nije došlo do realizacije ugovora o zajedničkom ulaganju. Zahtjev tužitelja se upravo sastoji od pojedinih stavaka naknade štete zbog neizvr­šavanja ugovora po tuženiku."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-3317/93 od 11. siječnja 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr