Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91/92) Članak 446.

 

Tužitelj je učinio vjerovatnim postojanje pravnoga interesa za izdavanje platnog naloga kada dužnik strana pravna osoba u Republici Hrvatskoj nema žiro-račun.

 

"Trgovački sud u O. rješenjem broj Pl-1/95 od 12. lipnja 1995. godine odbacio je tužbu tužitelja s prijedlogom za izdavanje platnog naloga uz obrazloženje da tužitelj nije učinio vjerojatnim postojanje pravnog interesa za izdavanje platnog naloga, a pozivom na odredbu čl. 446. ZPP-a.

 

Protiv ovog rješenja žali se tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka s prijedlogom da se pobijano rješenje preinači odnosno ukine i vrati na ponovno odlučivanje prvostupanjskom sudu.

 

Navodi da je dužnik pravna osoba sa sjedištem u stranoj državi gdje ima račun preko kojeg posluje, a u Republici Hrvatskoj nema niti žiro-račun bilo kakove imovine. Radi toga postoji pravni interes za izdavanje platnog naloga iz čl. 446. st. 4. i 5. ZPP-a.

 

Žalba je osnovana.

 

Osnovano žalitelj ističe da su ispunjene pretpostavke za izdavanje platnog naloga ovo iz razloga, jer je tužitelj uz tužbu priložio vjerodostojne isprave koje se odnose na dospjelo potraživanje u novcu i učinio vjerojatnim postojanje pravnoga interesa za izdavanje platnog naloga u smislu čl. 446. st. 1. i 4. ZPP-a.

 

Naime, ako je dužnik strana pravna osoba sredstva izvršenja nalaze se u inozemstvu što znači da sud na temelju rješenja o izvršenju ne bi mogao poduzimati izvršne radnje na teritoriju strane države nalogom Zavodu za platni promet u stranoj državi da prenese sredstva koja se vode na računu dužnika, na račun vjerovnika."

VTS RH, Pž-3456/95 od 4. lipnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr