Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91) Članak 446.

 

Kada su ispunjene pretpostavke za izvršenje temeljem vjerodostojne ispra­ve tužba nije dopuštena ako tužitelj ne učini vjerojatnim postojanje pravnog interesa za izdavanje platnog naloga. Sud će tada tužbu odbaciti pa i u slučaju kad tužitelj u tužbi nije predložio izdavanje platnog naloga.

 

"Prema odredbi čl. 446. st. 4. ZPP kad se na temelju vjerodostojne is­prave može zahtijevati izvršenje po Zakonu o izvršnom postupku koji je preuzet temeljem 61. 1. Zakona o preuzimanju Zakona o izvršnom postupku (NN 53/91) kao Zakon Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ZIP), sud će izdati platni nalog samo ako tužitelj učini vjerojatnim postojanje pravnog interesa za izdavanje platnog naloga. Ako tužitelj ne učini vjerojatnim posto­janje pravnog interesa za izdavanje platnog naloga, sud će tužbu. odbaciti (čl. 446. st. 5. ZPP).

 

Tužitelj je dana 13. XII. 1990., u vrijeme kada su bile na snazi odredbe čl. 446. st. 4. i 5. ZPP, podnio tužbu kojim je zahtijevao isplatu novčanog potraživanja u iznosu od dinara 15.710 i spp a navedeno potraživanje doka­zivao vjerodostojnom ispravom tj. utuženim računom broj '12883-0/TR od 12. X. 1990.

 

S obzirom na sadržaj tužbe i tužbi priložene vjerodostojne isprave tu­žitelj je pravnu zaštitu radi namirenja novčanog potraživanja, kod činjenice da nije učinio vjerojatnim postojanje pravnog interesa za izdavanje platnog naloga, trebao ostvarivati u izvršnom postupku podnošenjem prijedloga za izvršenje na temelju vjerodostojne isprave (arg. iz čl. 446. st. 2. ZPP u svezi sa čl. 21. ZIP-a).

 

Na pravilnost takvog zaključka, prema shvaćanju ovog drugostepenog suda, nije od utjecaja činjenica što je tužitelj umjesto mandatne tužbe pod­nio redovnu tužbu jer je na primjenu odredbi čl. 446. st. 4. i 5. ZPP odlučeno da se tužbeni zahtjev odnosi na novčano potraživanje koje se dokazuje vje­rodostojnom ispravama priloženom uz tužbu jer će sud, kada su ispunjeni i ostali uvjeti iz čl. 446. st. 1.2. i 4. ZPP, izdati platni nalog iako tužitelj u tužbi nije predložio izdavanje platnog naloga, a udovoljeno je svim uvjetima za izdavanje platnog naloga (čl. 446. st. 3. ZPP."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-3458/91 od 17. studenog 1992.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr