Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92) Članak 358. st. 3.

 

Ako je tuženik kao pravna osoba prestao postojati u tijeku parnice, presu­da koju je sud donio unatoč nepostojanju tuženika ne proizvodi pravne učinke (ona je nepostojeća) pa slijedom toga pravni sljednik nema pravnog interesa za podnošenje žalbe.

 

"Žalba nije dopuštena jer podnosilac žalbe nema pravnog interesa na podnošenje žalbe (arg. iz članka 358. st. 3. Zakona o parničnom postupku koji je preuzet temeljem članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o parnič­nom postupku NN 53/91 kao Zakon Republike Hrvatske - u daljnjem tek­stu: ZPP). Pravni interes na podnošenje žalbe protiv kondemnatorne pre­sude nema tuženik u slučaju kad pobijana presuda ne predstavlja, u odnosu na tu pravnu osobu, izvršnu ispravu podobnu za izvršenje. Podobna za izvr­šenje nije nepostojeća presuda tj. presuda donesena protiv osobe koja u vrijeme donošenja presude nije niti postojala.

 

Prvostupanjski sud, održavši presudom u cijelosti na snazi citirani plat­ni nalog (članak 451. st. 4. ZPP) nije meritorno odlučio o tužbenom zahtje­vu prema tuženiku već prema njegovom pravnom predniku protiv kojeg je platni nalog izdat tj. ŽTP Zagreb, RO " Željeznički prijevoz Zagreb< Radna zajednica Zagreb.

 

Budući je pravni prednik tuženika prestao postojati prije donošenja po­bijane presude, pobijana presuda predstavlja nepostojeću presudu. Navede­na presuda ne bi mogla predstavljati niti valjanu izvršnu ispravu na osnovi članka 22. st. 2. Zakona o izvršnom postupku, koji je preuzet temeljem članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o izvršnom postupku (NN 53/91) kao Zakon Republike Hrvatske."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-203/92 od 23. veljače 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr