Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91 ) Članak 358. st. 3.

 

Ako je tužena pravna osoba prestala postojati prije donošenja presude, ta presuda ne proizvodi nikakve pravne učinke. Ona je nepostojeća. Slijedom toga pravni sljednik tužene pravne osobe koja je prestala postojati nema pravnog interesa na podnošenje žalbe (takav interes bi imao i žalba bi bila dopuštena da je do statusne promjene došlo nakon donošenja presude).

 

"Žalba nije dopuštena jer podnosilac žalbe nema pravnog interesa na podnošenje žalbe (arg. iz čl. 358. st. 3. Zakona o parničnom postupku koji je preuzet temeljem čl. 1. Zakona o preuzimanju Zakona o parničnom postup­ku kao Zakon Republike Hrvatske - NN 53/91 - u daljnjem tekstu: ZPP). Pravni interes za podnošenje žalbe protiv kondemnatorne presude nema tu­ženik u slučaju kad pobijana presuda ne predstavlja u odnosu na tu pravnu osobu izvršnu ispravu podobnu za izvršenje. Podobna za izvršenje nije ne­postojeća presuda tj. presuda donesena protiv osobe koja u vrijeme dono­šenja presude nije niti postojala.

 

Prvostepeni sud, održavši presudom u cijelosti na snazi citirani platni nalog (čl. 451. st. 4. ZPP) nije meritorno odlučio o tužbenom zahtjevu prema tuženiku već prema njegovom pravnom predniku protiv kojeg je platni na­log izdat.

 

Budući je pravni prednik tuženika prestao postojati prije donošenja pobijane presude to pobijanje presude predstavlja nepostojeću presudu. Na­vedena presuda ne bi mogla predstavljati niti valjanu izvršnu ispravu teme­ljem čl. 22. st. 2. Zakona o izvršnom postupku koji je preuzet temeljem čl. 1. Zakona o preuzimanju Zakona o izvršnom postupku (NN 53/91) kao Za­kon Republike Hrvatske."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-2587/91 od 15. rujna 1992.

 

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr