Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92)Članak 354. st. 2. toč. 13. u svezi s čl. 186. st. 1.

Izreka presude mora biti određena kako bi sudska odluka mogla steći svojstvo ovršne isprave. Tuženik iz izreke presude treba znati što treba činiti, propustiti ili trpjeti.

 

"Presudom broj X P-3350/95-30 od 26. lipnja 1996. godine Trgovački sud u Rijeci naložio je tuženiku da u knjizi dionica društva uspostavi ranije stanje upisa na način što će tužitelja upisati u knjigu dionica društva kao dioničara sa 4754 dionice na ime.

 

Protiv te presude žalbu je izjavio tuženik pobijajući je zbog svih žalbenih razloga iz čl. 353. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92 - ZPP) s prijedlogom da se ukine i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.

 

Žalba je osnovana.

 

Ispitujući pobijanu presudu u granicama žalbenih razloga, ovaj žalbeni sud nalazi da ima nedostataka uslijed kojih se ne može ispitati, čime je počinjena apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 13. ZPP. Tužbeni zahtjev (list 303) glasi: "Tuženik A. d.d. Rijeka dužan je u knjizi dionica A. d.d. upisati ranije stanje upisa i to na način da će tužitelja upisati u svojstvo dioničara sa 4754 dionice koje je stekao kupnjom od malih dioničara". U pravu je tuženik kada tvrdi da izreka nije u potpunosti sukladna tužbenom zahtjevu, jer je prvostupanjski sud naveo da se radi o dionicama na ime, odnosno navedeno je da će tuženik tužitelja "upisati u knjigu dionica društva kao dioničara sa 4754 dionica na ime tuženika". Očito je sud imao u vidu dionice koje je izdao tuženik, ali ipak nalog glasi da se ima upisati 4574 dionice na ime tuženika. Sam taj nedostatak i nije odlučan.

 

Tužba treba sadržavati određen zahtjev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja (čl. 186. st. 1. ZPP-a), pa izreka mora biti tako određena da sudska odluka ne može steći svojstvo ovršne isprave. Tužitelj traži da ga tuženik upiše u knjigu dionica. Ostalo je nejasno koje su to dionice. One ne mogu biti individualizirane odrednicom "koje je stekao kupnjom od malih dioničara". Tko će i u kojem postupku utvrđivati od kojih malih dioničara ih je stekao kupnjom. Prema tuženikovom Pravilniku o vođenju dioničke knjige (čl. 5) knjiga dionica sadrži redni broj dionica, nominalnu vrijednost dionice, rod dionice itd.

 

Ostalo je potpuno nejasno, a jer je nejasan i tužitelj u svojim zahtjevima, temeljem čega prvostupanjski sud naređuje upis tužitelja u knjigu dionica. Zahtjev za upis u knjigu dionica može podnijeti osoba na koju dionica glasi (prvi imatelj) ili osoba na koju je dionica pravovaljano prenesena bez obzira na pravnu osnovu stjecanja dionica (stjecatelj). Iz obrazloženja proizlazi da je tužitelj valjano upisan u knjigu dionica na temelju ugovora koje je sklopio sa 106 dioničara tuženika. Prvostupanjski sud nalaže da se tužitelj ponovno upiše (valjda na temelju tih istih ugovora), ali u obrazloženju se ne navode razlozi o ništavosti odluke Upravnog odbora tuženika od 2. 10. 1995. godine o brisanju tužitelja i upisu tvrtke "B." p.o. Zagreb. Ako je ta odluka ništava, pa time i upis u knjigu dionica temeljem te odluke, onda je trebalo odlučiti o sudbini toga upisa. Ako bi se izvršio upis brisanja onoga što je u knjigu dionica upisano 2. 10. 1995. godine, onda bi time bilo uspostavljeno stanje koje je bilo prije toga upisa.

 

Prava i obveze dioničara ima samo onaj dioničar koji je upisan u knjigu dionica (čl. 16. st. 1. Pravilnika). Sada je prema onome što je utvrđeno u postupku upisana tvrtka "B."p.o. Zagreb. Prvostupanjski sud međutim naredio je da se upiše tužitelj, a trebalo i se raditi o istih 4754 dionica na ime, a očito da ne mogu glasiti istovremeno na ime tvrtke "B" p.o. Zagreb i na ime tužitelja."

VTS RH, Pž-2476/96 od 29. listopada 1997

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr