Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91) Članak 354. st. 2. toč. 7. u svezi s 61. 304. st. 2. i 335. st. 3.

 

Sud čini apsolutno bitnu povredu odredaba parničnog postupka time što stranci nije dana mogućnost da raspravlja pred sudom jer joj nisu dostav­Ijene na izjašnjenje isprave koje je u spis priložila protivna strana.

 

"Bitna povreda odredaba parničnog postupka iz 61. 354. st. 2. t. 7. ZPP uvijek postoji ako kojoj stranci nezakonitim postupanjem, a osobito propuštanjem dostave, nije dana mogućnost da raspravlja pred sudom.

 

U spornom slučaju citirana bitna povreda odredaba parničnog postup­ka počinjena je time što je prvostepeni sud propustio dostaviti tuženiku na izjašnjenje isprave, koje je tužitelj u jednom primjerku dostavio sudu uz podnesak od 19. 10. 1990. i na taj način onemogućio tuženiku da raspravlja pred sudom.

 

Nije bilo osnova da prvostepeni sud, nakon primitka podneska tužitelja od 19. 10. 1990., donese odluku temeljem čl. 335. st. 3. ZPP u vezi s čl. 304. st. 2. ZPP, jer za to nisu bile ispunjene procesne pretpostavke. Odredba 61. 335. st. 3. ZPP, kojom je predviđeno odgađanje donošenja odluke do naj­kasnije u roku od 8 dana od dana primitka spisa odnosno zapisnika, pred­stavlja odstupanje od načela kontradiktornosti, usmenosti i neposrednosti pa odstupanje od primjene tog načela može biti opravdano samo pod uvje­tima određenim člankom 304. st. 2. ZPP. Tako vijeće može odlučiti da glav­nu raspravu zaključi kad je ostalo da se pribave stanoviti spisi koji sadrže dokaze potrebne za odlučivanje ili ako treba sačekati zapisnik o dokazima izvedenim od zamjenskog suca. Ekstenzivno tumačenje cit. zakonske od­redbe dovelo bi do arbitrarnosti, pa sud nije ovlašten odgađati donošenje odluke da bi jedna od stranaka podneskom dostavila isprave kojima do­kazuje osnovanost svojih navoda, a da drugoj stranci nije data mogućnost da se izjasni o tim ispravama."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-241/91 od 11. veljače 1992.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr