Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 91 /92) Članak 354. st. 2. toč. 10.

Bitna povreda odredaba parničnog postupka postoji, ako je u postupku kao tuženik sudjelovala obrtnička radnja, koja nije pravna niti fizička osoba. Kao tuženik treba biti označena fizička osoba, vlasnik obrtničke radnje.

 

"Ispitujući pobijanu presudu u granicama žalbenih razloga na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, utvrđeno je da je presuda donesena uz apsolutno bitne povrede odredaba parničnog postupka. U presudi je kao tuženik označena Parfumerija i Cvjećara "Dea" Karlovac. Stranka u postupku može biti svaka fizička i pravna osoba čl. 77. st. 1. Zakona o parničnom postupku (ZPP). U nazivu tuženika nije označen tip trgovačkog društva ili poduzeća niti se može zaključiti da bi se radilo o pravnoj osobi. U postupku je zapravo sudjelovala gospođa Darinka Jakšić koja je u pečatu označena kao vlasnik Parfumerije i Cvjećare "Dea". To ukazuje da je tužitelj bio u poslovnom odnosu sa obrtnikom, pa je kao tuženika trebao označiti fizičku osobu (gospođu Darinku Jakšić. Stoga se ne može ispitati da li Parfumerija i Cvjećara "Dea"ima svojstvo pravne osobe čime je počinjena apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 10. ZPP-a."

VTS RH Pž-3796/95 od 9. srpnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr