Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92)Članak 354. stavak 2. točka 9.

 

Sud je donošenjem presude bez održavanja glavne rasprave povrijedio svoju dužnost donošenja presude nakon održane glavne rasprave. Samo iznimno sud je ovlašten zaključiti glavnu raspravu kada treba pribaviti stanovite spise ili zapisnik o izvedenim dokazima od zamoljenog suca. Međutim, i tada sud je dužan donijeti presudu u roku od 8 dana od primitka spisa ili zapisnika.

 

"Ispitujući pobijanu presudu u granicama žalbenih razloga, ovaj žalbeni sud nalazi da je počinjena apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 9. Zakona o parničnom postupku (ZPP), jer je prvostupanjski sud donio presudu bez glavne rasprave, a bio je dužan održati glavnu raspravu. U uvodu pobijane presude prvostupanjski sud se pozvao na odredbu iz čl. 304. Zakona o parničnom postupku, uz napomenu da je odlučeno izvan ročišta za glavnu raspravu. Čini se da je prvostupanjski sud imao u vidu odredbu iz st. 2. toga članka, ali pogrešno držeći da ta odredba ovlašćuje sud da presudu donese bez održavanja glavne rasprave. Prema toj odredbi, vijeće može odlučiti da glavnu raspravu zaključi i kad je ostalo da se pribave stanoviti spisi koji sadrže dokaze potrebne za odlučivanje ili ako treba sačekati zapisnik o dokazima izvedenim od zamoljenog suca, a stranke odustanu od raspravljanja o tim dokazima ili vijeće smatra da to raspravljanje nije potrebno. U konkretnom slučaju ročište za glavnu raspravu održano je 8. 04. 1997. godine, ali na tom ročištu nije odlučeno da se glavna rasprava zaključi, niti je vidljivo koje spise sud još treba pribaviti, odnosno koje zapisnike o dokazima izvedenim pred zamoljenim sucem treba sačekati, a nije ni konstatirano jesu li stranke odustale od raspravljanja o tim dokazima. Ukratko ni jedna od pretpostavki iz te zakonske odredbe nije ispunjena. Naprotiv na Tom ročištu sud je rješenje naložio tuženom da se pismeno očituje na dokumentaciju dostavljenu uz podnesak od 23. 04. 1994. godine. Međutim sve i kada bi bile ispunjene pretpostavke iz čl. 304. st. 2. Zakona o parničnom postupku, ta odredba ne daje ovlaštenje sudu za donošenje presude bez glavne rasprave."

VTS RH Pž-2734/97 od 9. lipnja 1998.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr