Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92 I 112/99) Članak 354. st. 2. toč. 1.

Bitna povreda odredaba parničnog postupka postoji ako je sud bio nepropisno sastavljen.

 

Presuda je zahvaćena bitnom povredom odredaba parničnog postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 1. ZPP-a jer je glavnom raspravom rukovodio sudski savjetnik, a ne sudac - predsjednik vijeća.

 

Sudski savjetnik nije ovlašten voditi glavnu raspravu, a niti samostalno izraditi sudsku presudu.

 

"Nazočnost sudskog savjetnika na glavnoj raspravi ne može zamijeniti sudjelovanje predsjednika vijeća u rukovođenju glavne rasprave. U parničnom postupku, naime, sudovi sude u vijeću, a određeni sudovi u općoj sjednici. Zakonom je određeno u kojem slučajevima sudi sudac pojedinac. Kada prvostupanjski sud sudi u vijeću, vijeće je sastavljeno od suca - predsjednika vijeća, te dva suca porotnika.

I sudski savjetnici mogu poduzimati određene radnje u sudskom postupku, pa i radnje na glavnoj raspravi, no nije u njihovoj ovlasti bez nazočnosti suca - predsjednika vijeća poduzimati parnične radnje na glavnoj raspravi izvoditi dokaze, te glavnu raspravu zaključiti.

Prava i obveze sudskih savjetnika uređene su odredbama Zakona o sudovima (NN br. 3/94, 100/96, 131/97 i 129/00). Sudski savjetnici pomažu sucu u radu, izrađuju nacrte sudskih odluka, primaju na zapisnik tužbe, prijedlog i druge podatke, izjave stranaka, te obavljaju samostalno ili pod nadzorom odnosno po uputama suca i druge stručne poslove određene zakonom ili sudskim poslovnikom (argument iz čl. 76 st. 2. Zakona o sudovima). Iz stilizacije ove odredbe jasno je da sudski savjetnik ne može voditi raspravu umjesto predsjednika vijeća, niti može samostalno izraditi sudsku odluku. Takve ovlasti ne proizlaze niti iz sudskog poslovnika. Odredbom čl. 30. st. 3. Sudskog poslovnika propisano je da prigodom rasporeda suca i ostalih zaposlenika na pojedine poslove ima se u vidu prvenstveno potreba suda, stručna sposobnost i sklonost sudaca, sudskih savjetnika i ostalih zaposlenika za obavljanje određenih poslova. Kada se godišnjim rasporedom poslova uređuje djelokrug rada sudskih savjetnika, predsjednik vijeća dužan je voditi računa da se sudskom savjetniku ne može ni staviti u djelokrug rada onaj posao koji već po zakonu ne smije obavljati.

Zato, ako je i prema godišnjem rasporedu poslova vođenje rasprave i donošenje sudskih odluka i povjereno sudskom savjetniku, zbog zakonskih prepreka sudski savjetnik te radnje ne može poduzimati.

 

Imajući u vidu iznijete razloge, ovaj sud nalazi da je u donošenju pobijane presude počinjena bitna povreda odredaba postupka iz čl. 354. st. 2. toč. 1. Zakona o parničnom postupku Narodne novine br. 53/91, 91792 i 112/99).

VTS RH, Pž-2282/01 od 4. prosinca 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr