Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92) Članak 339.

 

Stranka može u roku od 15 dana od primitka presude predložiti sudu prvog stupnja donošenje dopunske presude, ako je sud propustio od­lučiti o dijelu tužbenog zahtjeva. Nakon primitka presude suda drugog stupnja stranka ne može predlagati donošenje dopunske presude.

 

"Dopunska presuda može se donijeti sukladno odredbi čl. 339. do 341. Zakona o parničnom postupku. Ako je sud propustio odlučiti o svim zah­tjevima o kojima se mora odlučiti presudom, ili je propustio odlučiti o dijelu zahtjeva, stranka može u roku od 15 dana od primitka presude pre­dložiti parničnom sudu da se presuda dopuni. Iz konteksta odredbi čl. 340. i 342. ZPP-a razvidno je da je institut dopunske presude propisan za prvostupanjski postupak. Ako je prvostupanjski sud propustio odlučiti o dijelu zahtjeva, a stranka nije pravovremeno reagirala i predložila prvostu­panjskom sudu donošenje dopunske presude, donošenje takve dopunske presude ne može se tražiti u drugostupanjskom postupku. Zakon o par­ničnom postupku određeno je propisao koje odluke može sud donijeti u drugostupanjskom postupku. Tako je člankom 380. ZPP propisano da rje­šavajući o žalbi protiv rješenja drugostupanjski sud može odbaciti žalbu kao nepravovremenu, nepotpunu ili nedopuštenu, može odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi rješenje prvostupanjskog suda ili pak uvažiti žalbu i rješenje preinačiti ili ukinuti, te prema potrebi predmet vratiti na ponovni postupak. Drugostupanjski sud može žalbu odbaciti ili pak odlučiti o žalbi sukladno čl. 366. Zakona o parničnom postupku. Drugostupanjski sud, dakle, uvijek odlučuje u granicama prvostupanjske presude, a o dijelu zah­tjeva o kojem nije odlučio prvostupanjski sud ne može drugostupanjski sud odlučivati povodom izjavljene žalbe. Tužitelj je u ovom sporu propustio, nakon primitka prvostupanjske presude predložiti donošenje dopunske presude, pa to ne može učiniti nakon primitka drugostupanjske presude."

VTS RH, Pž-1734/95, od 21. listopada 1997

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr