Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 ) Članak 332.

 

Osnovanost tužbenog zahtjeva ne proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi ako tužitelj zahtijeva naknadu izvan ugovorne štete u stranoj valuti.

 

"Ovaj sud nalazi da je u donošenju prvostupanjske presude počinjena apsolutno bitna povreda odredaba postupka iz čl. 3.54. st. 2. toč. 6. ZPP, jer je prvostupanjski sud donio presudu zbog izostanka iako nisu bili ispunjeni uvjeti za donošenje presude zbog izostanka propisani čl. 332. ZPP. Presuda zbog izostanka može biti donesena ako je tuženik bio uredno pozvan na ročište na kojem se donosi presuda, ako je tužitelj predložio donošenje presude zbog izostanka, ako tuženi nije podneskom osporio tužbeni zahtjev, ako osnovanost tužbenog zahtjeva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi, ako činjenice na kojima se temelji tužbeni zahtjev nisu u suprotnosti s dokazima koje je sam tužitelj podnio ili s činjenicama koje su općepoznate, te ako ne postoje općepoznate okolnosti iz kojih proizlazi da su tuženika spriječili opravdani razlozi da dođe na ročište. Iz činjenica navedenih u tužbi ne bi proizlazilo da tuženi duguje utuženu glavnicu s pripadajućim kamatama u dinarskoj protuvrijednosti po tečaju na dan isplate, pa, dakle, nije bio propisan zakonom predviđeni uvjet da iz činjenica na kojima se temelji tužbeni zahtjev proizlazi osnovanost tužbenog zahtjeva. Tužitelj je u ovome parničnom postupku postavio tužbeni zahtjev radi naknade štete izražen u stranoj valuti plativ u kunskoj protu­vrijednosti. Budući da se radi o deliktnoj šteti, strana valuta po prirodi stvari nije mogla biti ugovorena među strankama, kao zaštitna klauzula (čl. 395. preuzetog Zakona o obveznim odnosima), pa nije bilo osnova presudom zbog izostanka usvojiti tužbeni zahtjev."

VTS RH, Pž-3131/94 od 17. listopada 1995.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr