Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 ) Članak 332.

 

Ako je tuženik uputio telegram sudu u kojem navodi razloge zbog kojih nije u mogućnosti pristupiti na ročište za glavnu raspravu, smatra se da je time osporio tužbeni zahtjev pa nisu ispunjene pretpostavke za donošenje pre­sude zbog izostanka.

 

"Iz dokumentacije koju prilaže tuženik uz žalbu proizlazi, da je tele­gram predan na poštu 17. III 1993. u 8,30 sati, a kako je ročište bilo zaka­zano istog dana tj. 17. III u 11,10 sati , to valja uzeti da je tuženik pra­vovremeno predao na poštu i uputio telegram kojim opravdava svoj izosta­nak na zakazano ročište. Primjena odredbe čl. 332. ZPP-a tj. donošenje pre­sude zbog izostanka zasniva na potpuno pasivnom držanju tuženika (nedo­lasku uredno pozvanog tuženika), ako tuženik podneskom ne ospori tužbeni zahtjev) te na ostalim pretpostavkama iz citirane odredbe. Kako je u kon­kretnom slučaju tuženik uputio telegram iz kojeg bi se moglo zaključiti da osporava tužbu, tj. da namjerava raspravljati u ovoj pravnoj stvari, to po stajalištu ovog suda nisu bile ispunjene pretpostavke za donošenje presude zbog izostanka temeljem citirane odredbe 61. 332. ZPP-a."

VTS RH, Pž-1585/93 od 22. ve­ljače 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr