Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91,91/92 )Članak 329. i 331.

Djelomičnu presudu sud može donijeti i kad je podnijeta protutužba, ako je za odluku sazrio samo zahtjev tužbe ili zahtjev protutužbe. Međutim, kada tuženik u parnici istakne svoje protupotraživanje s prijedlogom da sud iz­vrši prijeboj do visine tužbenog zahtjeva a preko toga da naloži tužitelju pla­ćanje, sud ne može djelomičnom presudom prihvatiti tužbeni zahtjev smat­rajući da ga je tuženik priznao.

 

"Nije doista bilo osnove za donošenje djelomične presude na temelju priznanja. Tuženik ne samo što nije priznao tužiteljev zahtjev, jer tako ne­što ne proizlazi ni iz jednog podneska ili raspravnog zapisnika, već je na­protiv ustao protutužbom kojom od tužitelja traži naknadu štete u daleko većem iznosu od iznosa iz tužbe, time što predlaže da se nakon prijeboja do visine tužbenog zahtjeva tužitelj obveže na plaćanje razlike iz osnove nak­nade štete. Ovakav prijedlog tuženika ne može se uzeti niti kao faktično priz­nanje tužiteljeva zahtjeva, jer ako bi doista postojalo tuženikovo protupo­traživanje do iznosa iz tužiteljeva zahtjeva, nakon izjave o prijeboju smatra se da je prijeboj nastao onog časa kad su se stekli uvjeti za to (članak 337. ZOO) pa u trenutku nastanka prijeboja prestaje tužiteljevo potraživanje iz tužbe. Ne stoji pravni zaključak prvostupanjskog suda da protutužbeni zah­tjev nije kompenzabilan jer da nije dospio, jer prema odredbi članka 186. Zakona o obveznim odnosima (preuzetog NN 53/91, 73/91 i 3/94 - dalje ZOO) obveza naknade štete smatra se dospjelom od trenutka nastanka štete, a ostvareni su i ostali uvjeti za prijeboj iz članka 336. ZOO, a s druge strane ne radi se o slučaju kada je prijeboj isključen u smislu odredbe članka 341. ZOO. Da li tuženik-protutužitelj doista osnovano stavlja prijeboj, odnosno i protutužbeni zahtjev za naknadu štete, sud će utvrditi u parnici meritorno odlučujući kako o zahtjevu iz tužbe, tako i o zahtjevu iz protutužbe."

VTS RH, Pž-2396/93 od 15. ve­Ijače 1994.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr