Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92 i 112/99) Članak 318

 

Osporavanje tužbenog zahtjeva i iznošenje pravnih shvaćanja u prilog neosnovanosti tužbenog zahtjeva ne predstavlja zlouporabu procesnih ovlaštenja, niti može biti osnova za kažnjavanje novčanom kaznom od strane predsjednika vijeća.

 

"Punomoćnik tuženika je tijekom parnice osporavao tužbeni zahtjev, pa je iznosio i svoja pravna shvaćanja prema kojima tužbeni zahtjev ne bi bio osnovan. To ne predstavlja zlouporabu procesnih ovlaštenja. Stranke su dužne iznijeti sve činjenice na kojima temelje svoje zahtjeve i predložiti dokaze kojima se utvrđuju te činjenice (članak 7. stavak 2. Zakona o parničnom postupku - Narodne novine br. 53/91,91/92 i 112/99 - dalje: ZPP). Svaka stranka dužna je iznijeti činjenice i predložiti dokaze na kojima temelji svoj zahtjev ili kojima pobija navode i dokaze protivnika (članak 219. ZPP-a). Stranka nije dužna iznositi svoje pravno shvaćanje, jer se polazi od toga da sud poznaje pravo. Međutim nema zapreke da i stranke iznose svoja pravna shvaćanja tijekom parnice. Ako ta pravna shvaćanja nisu suglasna sa pravnim shvaćanjem suda, to ne znači da stranka zloupotrebljava svoja procesna ovlaštenja i da je takvoj stranci odnosno punomoćniku potrebno izricati novčanu kaznu.

 

Prema članku 318. stavak 1. ZPP-a ako osoba koja sudjeluje u postupku ili osoba koja je kao slušatelj prisustvuje raspravi, vrijeđa sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad, ili se ne pokorava naredbama predsjednika vijeća za održavanje reda, predsjednik vijeća opomenut će je, ako opomena bude bezuspješna, vijeće može opomenuti osobu udaljiti iz sudnice ili kazniti novčanom kaznom do 3.000,00 kn, a može je udaljiti i kazniti novčanom kaznom.

 

Iz radnji punomoćnika A. O. prema nalaženju ovoga suda, nije vidljivo da bi narušavao red ili da bi vrijeđao sud ili druge sudionike u postupku. On je samo izjavio da se protivi čitanju odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske, te iznio svoje pravno shvaćanje.

 

Ako se osoba koja sudjeluje na raspravi protivi kakvoj mjeri predsjednika vijeća koje se odnosi na rukovođenje raspravom ili kakvom pitanju koje je postavio predsjednik vijeća, član vijeća ili druga osoba koja sudjeluje u postupku, o takvom protivljenju odlučuje vijeće (članak 311. stavak 3. ZPP-a). Punomoćnik tuženika se protivio čitanju odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske, pa ako je prvostupanjski sud smatrao da je to odlučno za ishod spora, o tome je moglo odlučiti vijeće. Uostalom, predsjednik vijeća je i pročitao odluku Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Punomoćnik nije narušavao red, a niti je vrijeđao ugled suda time što se protivio čitanju odluke.

 

Valjalo je stoga uvažiti žalbu kao osnovanu i temeljem članka 380. ZPP-a pobijano rješenje ukinuti."

VTS RH, Pž-1759/01 od 11. travnja 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr