Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01) Članak 316.

 

Nepodmirenje dospjelih računa od strane dužnika, te pobijanje tužiteljevih navoda od strane tuženika ne mogu se smatrati težom zloupotrebom procesnih prava, te ne opravdavaju izricanje novčane kazne. Pobijanjem tužiteljevih navoda tuženik nije teže zloupotrijebio procesna prava, već je postupio u okviru prava koja su mu priznata u parničnom postupku.

 

"Rješenjem označenim u izreci Trgovački sud u Zagrebu izrekao je novčanu kaznu u iznosu od 2.000,00 kn, prema obrazloženju, zbog teže zlouporabe prava priznatih zakonom o parničnom postupku temeljem članka 316. U donijetoj presudi je utvrđeno i detaljno opisano iz kojeg razloga je tužbeni zahtjev osnovan, međutim u ovom slučaju nije bilo dovoljno samo donijeti presudu i to iz razloga koji su djelomično navedeni u presudi, već je u ovom slučaju, a radi manifestacije jedne negativne pojave koja se u tehničkom smislu odnosi na pitanje uloge i značaja računa za uredno poslovanje svih gospodarskih subjekata, a u dubljem smislu jer se radi o poremećaju iz oblasti poslovnog morala, te o pogrešnoj percepciji, odnosno zloupotrebi sudskog postupka u svrhu prolongiranja toga postupka, je izrečena i kazna. Po ocjeni sud, predsjednik uprave tuženika je zakonski zastupnik tuženika i u tom svojstvu pred sudom i u drugim državnim organima snosi svu odgovornost za postupanje tuženika kao trgovačkog društva. Iako je u ovom postupku parnična radnja u ime tuženika poduzimala njegova odvjetnica novčana kazna zbog zloupotrebe parničnog postupka izrečena je predsjedniku uprave koji je dao naloge na koji način će se konkretno voditi postupak, te općenito da li će se dospjeli i neosporeni računi plaćati uredno sa zakašnjenjem, ili se neće plaćati uopće. U ovom slučaju tuženik je putem općenitog negiranja osnovanosti utuženih računa izrekao potpuno neistinite tvrdnje, što je kako zakonski, tako i doktrinarno već odavno utvrđeno kao nedopustivo. Takvo postupanje predstavlja zloupotrebu procesnih ovlaštenja, odnosno prava danih Zakonom o parničnom postupku. Dolje potpisani uređujući sudac više neće tolerirati bilo kome da bez sankcija kategorički tvrdi kako nije naručio neku robu, ili usluge nisu uopće obavljene, a da se naknadno utvrdi da to nije istinito. Takvo rješenje žalbom pobija tuženik.

 

Žalba je osnovana.

 

Ispitujući pobijano rješenje u smislu odredbe članka 365. stavak 1. i 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99 i 117/03), ovaj sud nalazi da su ostvareni žalbeni razlozi bitne povrede odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavak 2. točka 13. ZPP-a. Naime, u pravu je žalitelj kad tvrdi da tijekom prvostupanjskog parničnog postupka nije težezloupotrijebio prava priznatih Zakonom o parničnom postupku kako je to navedeno u pobijanom rješenju. Kazna za težu zloupotrebu prava priznatih Zakonom o parničnom postupku može se izreći zbog vrijeđanja u podnesku suda, stranke ili drugog sudionika u postupku (članak 110. ZPP-a), zbog protupropisnog ponašanja svjedoka (članak 248. ZPP-a), zbog nepristupanja vještaka ročištu (članak 255. ZPP-a), te zbog narušavanja reda (članak 318. ZPP-a).

 

Niti jedna od navedenih pretpostavki nije se ostvarila tijekom prvostupanjskog postupka, a sud u obrazloženju pobijanog rješenja nije naveo što u smislu navedenog propisa predstavlja težu zloupotrebu priznatih prava po ZPP-u. Iz obrazloženja pobijanog rješenja može se zaključiti da tuženik nema pravo na davanje svojeg odgovora na tužbu i na iznošenje svojeg viđenja događaja ukoliko je isto u suprotnosti s navodima iznesenim u tužbi."

VTS RH, Pž-5515/03 od 20. siječnja 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr