Zakon o parničnom postupku ("Narodne novine" br 53/91 i 91/92) Članak 288. st. 2.

Sud će odbaciti tužbu kada utvrdi da tužitelj nije ovlašten na podnošenje tužbe na utvrđenje protiv stečajnog dužnika. Stečajni vjerovnik trebao je svoje potraživanje ostvariti putem prijave stečajnom vijeću.

 

"Tužitelj u tužbi traži da se utvrdi da vrijednost izvedenih radova uređenja poslovnog prostora tuženika u Zagrebu, Šeferova 10 iznosi DEM 87.474,10, te da se naloži tuženiku da naknadi parnične troškove tužitelju.

 

Prvostupanjskom presudom tužba je odbačena zbog nedostatka pravnog interesa za vođenje parnice prema čl. 288. st. 2. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92, dalje: ZPP), te je odlučeno da je tužitelj dužan platiti tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 8.402,00 kn.

 

Prema obrazloženju presude nesporno je, da je vještačenje vrijednosti izvedenih radova na poslovnom prostoru u Zagrebu, Šeferova 10 provedeno u stečajnom postupku, gdje sada tužitelj jedino može ostvarivati svoj pravni interes na utvrđenje visine vrijednosti svojih ulaganja u taj poslovni objekt, i to prigovorom na vještački nalaz ili odgovarajućim zahtjevom za nadvještačenje. Stoga prvostupanjski sud smatra, da je osnovan prigovor tuženika o nedostatku pravnog interesa za ovaj spor kod tužitelja, te je u skladu sa čl. 288. st. 2. ZPP-a odbacio tužbu.

 

Protiv navedene presude tuženik je podnio žalbu iz svih žalbenih razloga po čl. 353. st. 1. ZPP-a.

 

Žalba tužitelja nije osnovana.

 

Nesporno je među strankama da je nad tuženikom otvoren stečajni postupak. U tom slučaju parnica kao redovni put pravne zaštite nije dopuštena. Svoja potraživanja vjerovnici ostvaruju podnošenjem prijave stečajnom vijeću kako je to propisano u čl. 121. Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji (NN br. 54/94 - pročišćeni tekst - dalje: ZPNSL). Stečajno vijeće će rješenjem uputiti vjerovnika čije je potraživanje osporeno da u roku od osam dana od dana dostave rješenja pokrene postupak pred sudom ili drugim organom radi utvrđivanja osporenog potraživanja (čl. 127. st. 1. ZPNSL). Tužitelj i ne tvrdi da je upućen od strane stečajnog vijeća za pokretanje parnice. Ovakvo potraživanje kao u tužbi tužitelj i nije mogao prijaviti. Ovo iz razloga što se sva potraživanja prema stečajnom dužniku moraju izraziti u novcu.

 

Nenovčana potraživanja dužnika koja nisu dospjela unose se u stečajnu masu u novčanoj vrijednosti (čl. 100. st. 2. ZPNSL), a u prijavi potraživanja mora se označiti, između ostaloga i iznos potraživanja (čl. 121. st. 1. toč. 2. ZPNSL). Tužitelj je ustao tužbom za utvrđenje, u kojoj traži da se utvrdi da vrijednost izvedenih radova uređenja poslovnog prostora iznosi DEM 87.474,10. Deklaratornom tužbom tužitelj može tražiti da sud samo utvrdi postojanje odnosno nepostojanje takva prava ili pravnog odnosa ili istinitost odnosno neistinitost takve isprave. Ne može se dakle tužbom za utvrđenje tražiti da sud utvrdi određenu činjenicu, kao što tužitelj zahtijeva ovom tužbom tj. da se utvrdi vrijednost radova."

VTS RH, Pž-2091/95 od 16. srpnja 1996.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr