Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/92) Članak 281

 

Klub malih dioničara nema stranačku niti parničnu sposobnost . Stranačku sposobnost ima samo pojedini dioničar, a za vođenje parnice isti bi mogao imenovati punomoćnika fizičku osobu.

 

"Rješenjem suda prvog stupnja odbačena je tužba Kluba malih dioničara "P.-u" d.d. iz Zagreba protiv tuženika Hrvatski fond za privatizaciju iz Zagreba i I.M. iz Zagreba radi poništenja kupoprodajnog ugovora. Sud nalazi da tužitelj nema aktivnu legitimaciju za zastupanje pred sudom, te da tužitelj ne može samostalno podnositi tužbu radi poništenja ugovora. Stoga je riješeno temeljem odredbe čl. 281 Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91 i 91/91).

 

Protiv ovog rješenja žali se tužitelj navodeći da Klub malih dioničara ima svojstvo pravne osobe, da ima procesnu sposobnost, da može zastupati male dioničare pred sudom. Predlaže ukidanje rješenja i vraćanje sudu prvog stupnja na ponovan postupak.

 

Žalba nije osnovana.

 

Klub malih dioničara to jest tužitelj nije ovlašten na zastupanje dioničara u sporu pred trgovačkim sudom. Klub malih dioničara nema stranačku niti parničnu sposobnost. Stranka u postupku može biti samo dioničar, a za vođenje parnice isti bi mogao imenovati punomoćnika fizičku osobu. Sud prvog stupnja stoga je osnovano odbacio tužbu Kluba malih dioničara, te je valjalo žalbu odbiti kao neosnovanu i potvrditi pobijano rješenje temeljem članka 380 toč. 2 Zakona o parničnom postupku.

VTS RH Pž-191/96 od 19. ožujka 1996. godine

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr