Zakon o parničnom postupku ( NN br. 53/91 ) Članak 213. u svezi s čl. 136. i 146.

 

Sud može prekinuti postupak ako se stranka nalazi na području koje je zbog izvanrednih događaja odsječeno od suda. To se odnosi na područje na kojem se proteže suverenitet države kojoj sud pripada. Sud dakle može prekinuti postupak ako se stranka nalazi na području Republike Hrvatske koje je zbog izvanrednih događaja odsječeno od suda, a ne i kad se stranka nalazi na području strane države.

 

"Po čl. 213. toč. 2. ZPP-a, sud može odrediti prekid postupka, ako se stranka nalazi na području koje je zbog izvanrednih događaja odsječeno od suda.

 

Prema shvaćanju ovog drugostupanjskog suda, ova zakonska odredba ima u vidu područje na kojem se proteže suverenitet države kojoj sud pri­pada.

 

U ovom slučaju misli se na područje Republike Hrvatske.

 

Sud se ne može upuštati u ocjenu da li se neka stranka u inozemstvu nalazi na području u toj stranoj državi koje je bilo odsječeno od suda ili ne. U ovom slučaju, tuženik (Beogradska plovidba) je postao inozemna prav­na osoba, dakle stranac. Prema tome tuženik se ne nalazi na području države kojoj pripada sud, tj. ne nalazi se u Republici Hrvatskoj. Stoga se sud ne može upuštati u ocjenjivanje, da li tuženik kao stranac može i kako može sudjelovati u postupku pred sudom.

 

U ovom slučaju, problem nije u tome, da li se tuženik nalazi na pod­ručju koje je odsječeno od suda, već u komunikaciji suda sa strankom koja je stranac tj. inozemna pravna osoba. Stoga i postoje odredbe o dostavi pis­mena osobama u inozemstvu (čl. 136. Zakona o parničnom postupku). Prili­kom dostave tužbe i poziva stranci u inozemstvu, stranka se poziva da ime­nuje punomoćnika u Republici Hrvatskoj. Ako to ne učini tada sud postupa po odredbi čl. 146. ZPP, tj. imenuje joj punomoćnika za primanje pismena. Prema ocjeni ovog suda, može, se po čl. 146. ZPP, tuženiku ovdje imenovati punomoćnika za prijem pismena, jer je tuženik nakon 8. X. 1991. godine kao dana pravnog osamostaljenja suverene Republike Hrvatske postao inozemna pravna osoba, a nije imenovao punomoćnika u Republici Hrvatskoj."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-1807/93 od 7. rujna 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr