Zakon o parničnom postupku (NN br. 53/91)Članak 212. toč. 4. i čl. 215. st. 1.

 

Postupak se prekida kad nastupe pravne posljedice otvaranja stečajnog po­stupka. Stoga sud treba donijeti rješenje kojim se konstatira da je postupak prekinut, pa tek kad se Ispune pretpostavke za nastavak postupka može se oglasiti nenadležnim i predmet dostaviti sudu pred kojim se vodi stečajni postupak.

 

"Sa dopisom Okružnog privrednog suda u Karlovcu broj P-865/92 od 11. studenog 1992. ovaj sud drugog stupnja je postupio kao sa prijedlogom da se riješi sukob mjesne nadležnosti između Okružnog privrednog suda u Zagrebu i Okružnog pri rednog suda u Karlovcu o tome koji je od ta dva suda nadležan da donese rješenje o prekidu postupka u predmetnoj pravnoj stvari.

 

Za donošenje rješenja o prekidu postupka u predmetnoj pravnoj stvari mjesno je nadležan Okružni privredni sud u Zagrebu iz slijedećih razloga:

 

Prema 61. 212. toč. 4. ZPP postupak se prekida po sili zakona (ex lege) kad nastupe pravne posljedice otvaranja -stečajnog postupka.

 

S obzirom da je nad tuženikom otvoren stečajni postupak dana 20. ve­ljače 1991. rješenjem Okružnog privrednog suda u Karlovcu broj St-6/91, kojeg dana su nastupile pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka, a da je tužba podnesena Okružnom privrednom sudu u Zagrebu dana 8. IV. 1991. tj. prije otvaranja stečajnog postupka, to je Okružni privredni sud u Zagrebu trebao postupiti na način propisan čl. 212. toč. 4. ZPP tj. donijeti rješenje o prekidu postupka a prekinuti postupak nastaviti kad za to budu ispunjene pretpostavke predviđene čl. 215. st. 1. ZPP. Tek nakon što, u skla­du s odredbom čl. 215. st. 1. ZPP, parnični postupak bude nastavljen Okruž­ni privredni sud u Zagrebu će se temeljem 61. 63. ZPP oglasiti mjesno ne­nadležnim i predmet ustupiti Okružnom privrednom sudu u Karlovcu kao mjesno i stvarno nadležnom sudu."

PRIVREDNI SUD HRVATSKE, Pž-471/93 od 9. ožujka 1993.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr