Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 58/93 i 112/99) Članak 212. st. 5.

 

Provođenje postupka likvidacije trgovačkog društva nema za posljedicu prekida parničnog postupka, za razliku od otvaranja stečajnog postupka.

 

Prekidanjem parničnog postupka zbog otvorenog postupka likvidacije prvostupanjski sud počinio je bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz članka 354. st. 1. u vezi sa čl. 212. st. 4. Zakona o parničnom postupku.

 

"Prema odredbi čl. 212. st. 1. toč. 4. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99), postupak se prekida kada nastupe pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka.

 

Kako se u konkretnom slučaju ne radi o otvaranju stečajnog postupka, već likvidacijskog postupku, to tada ne dolazi do prekida postupka, jer je prema čl. 369. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00) propisano, da se na društvo, do zaključenja likvidacije, primjenjuju propisi koji vrijede za društvo nad kojim se ne provodi likvidacija. To znači da i u vrijeme likvidacije društvo ima iste organe kao i prije likvidacije, za razliku od stečaja kada prava svih organa društva prelaze na stečajnog upravitelja. U likvidaciji mogu nastati samo promjene u upravi društva, ako likvidaciju ne provode članovi uprave društva kao likvidatori, već druge osobe, koje se postavljaju na njihovo mjesto. No i za djelovanje takvih članova uprave vrijede propisi o upravi društva, ako zakon nije drugačije odredio.

 

Osim toga, u čl. 212. st. 1. toč. 4. Zakona o parničnom postupku navedeno je, da se postupak prekida samo u slučaju otvaranja stečajnog postupka, ali ne i postupka likvidacije.

 

Zbog toga je pobijano rješenje (kojim se postupak prekida) valjalo ukinuti i vratiti na ponovan postupak po čl. 380. Zakona o parničnom postupku."

VTS RH, Pž-3219/01 od 2. listopada 2001.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr