Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03) Članak 212.

 

Kada stranka koja je pravna osoba prestane postojati brisanjem iz sudskog registra sud je dužan postupak prekinuti, a nije ovlašten odbaciti tužbu.

 

"U pravu je žalitelj kada tvrdi da je u slučaju brisanja tuženika iz sudskog registra sud trebao primijeniti odredbe Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99 i 117/03), o prekidu postupka. Naime, sukladno odredbi čl. 2. st. 9. Zakona o sudskom registru ("Narodne novine" br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99 i 45/99) brisanje je vrsta upisa u sudski registar kojim subjekt upisa prestaje postojati. Odredbom čl. 212. toč. 3. ZPP-a određeno je da se parnični postupak po sili zakona prekida, između ostaloga i kada stranka koja je pravna osoba prestane postojati. Ovo se odnosi i na tuženika u ovoj parnici, jer tuženik je društvo s ograničenom odgovornosti, dakle pravna osoba kako je to propisano odredbom čl. 2. st. 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 34/99 i118/03). Temeljem odredbe čl. 214. st. 2. ZPP-a prekid postupka ima za posljedicu da za trajanja prekida sud ne može poduzimati nikakve radnje u postupku, dakle ne može ni odbaciti tužbu."

VTS RH, Pž-2531/02 od 20. travnja 2004.

mirenje

mirenje

Projekt od samog njegovog početka polučio izuzetan rezultat na način da je u postupcima mirenja u vremenu kraćem od 6 mjeseci postignuto više od 50 nagodbi...

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Berislavićeva 11, 10000 Zagreb
tel: 00-385-1-4896-888 (Centrala)
fax:00-385-1-4872-329
e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr